สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

วิธีแก้ปัญหา image not display on android device

การกำหนดในลักษณะแบบนี้ <img src="../img/greeting.png"> จะเจอปัญหาว่ารูปนั้นจะไม่แสดงบนอุปกรณ์ ดั้งนั้นวิธีแก้ปัญหานี้จะหมดไปโดยการกำหนดรูปแบบลักษณะดั้งนี้ <img src="/android_asset/www/img/greeting.png"> รูปต่างก็จะแสดงได้ตามปกติ