สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

PHP วิธีแก้ปัญหาการแสดงผลข้อมูล Json ที่เป็น utf-8

แก้ปัญหาโดยการเขียนโปรแกรมประมาณนี้

$outp='ทดสอบการแปลงข้อมูล';
$outpnew=json_encode($outp);
echo json_decode($outpnew);