สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แนะนำเว็บไซต์ตัวอย่าง cordova plugin สำหรับนักพัฒนา mobile application

นักพัฒนา mobile application ควรศึกษาและทำความเข้าใจในส่วนของ plugin ต่างๆที่นำมาใช้ในการพัฒนาแอพ โดยสามารถศึกษาตัวอย่างการติดตั้ง การเรียกใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ http://ngcordova.com/docs/plugins/ ได้เลยครับ