สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's blog

การใช้งานโปรแกรม Putty แบบ Multi Tabbed

การใช้งานโปรแกรม putty เพื่อการ remote โดยปกติเราจะใช้ 1 หน้าต่างต่อ 1 host

พราะฉะนั้นถ้าเรา remote หลาย host พร้อม ๆ กันตัวโปรแกรม putty ก็จะเต็มหน้า desktop ไปหมด
วันนี้เราจะมาแนะการใช้งาน putty แบบ Multi-Tabbed ที่สามารถมี 1 หน้างต่างแต่สามารถเพิ่ม tap การใช้งานตามจำนวน host ดได้ด้วยโปรแกรมเสริมที่ชื่อว่า MTPutty วิธีการดังนี้
download  โปรแกรม MTPuTTY ได้ที่ http://ttyplus.com/downloads.html

การติดตั้ง Central Log ด้วย rsyslog , loganalyzer

การติดตั้ง  LogAnalyzer Install

 ขั้นตอนที่ 1
- ให้ทำการ Download โปรแกรม LogAnalyzer ตาม link ด้านล่าง
http://loganalyzer.adiscon.com/downloads
-ให้ทำการ download โปรแกรม loganalyzer version ล่าสุด
# wget http://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-3.4.3.tar.gz

Unzip LogAnalyzer files:

การติดตั้ง Central Log ด้วย rsyslog , mysql, php

Install RSyslog+MySQL เพื่อจำ

ขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่า  RSyslog+MySQL+ PHP
 
1.ติดตั้งโปรแกรม RSyslog+MySQL 
ขั้นตอนที่1
ทำการติดตั้งโปรแกรม
aptitude install apache php mysql php-mysql mysql-server wget rsyslog rsyslog-mysql php-gd
 
ขั้นตอนที่ 2
ทำการตั้งค่า Mysql
-By default the MySQL root database user is blank so for security we should set it now:
# mysqladmin -u root password YourNewPassword //ตั้ง password ให้กับ user root ใหม่

การ config virtual host ของ apache บน ubuntu server 14.04

โดยปกติเมือเราติดตั้ง apache2 แล้วบน ubuntu version เก่า(ไม่แน่ใจเก่าถึง verson) เราสามารถสร้าง config file virtual host ใน site-avalable ด้วย
นานสกุลอะไรก็ได้ แต่ถ้าเป็น ubuntu version นี้จำเป็นต้องแก้ file config ของ apache ก่อนจะอยุ่ใน
/etc/apache2/ ชื่อ file apache2.conf
ด้วยคำสั่ง
root@eng:~# vi /etc/apache2/apache2.conf
ทำการแก้ไขในส่วน# Include the virtual host configurations: ให้ใส่ # หน้าบรรทัดเดิม(เพื่อเก็บ config เดิมไว้ก่อน) แล้วเพิ่มบรรทัดใหม่ที่  ตามรูป

DNS Setup สำหรับ IPv6

1. ติดตั้ง DNS บน Ubunut ด้วย software bind9 ด้วยคำสั่ง 
   # sudo aptitude install bind9
2. ทำการตั้งค่า config ของโปรแกรม เพื่อให้บริการ Name Server ด้วย IPv6 เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Editor ทั่วไปในที่นี้ใช้คำสั่ง
  # sudo vi /etc/bind/name.conf.local
----------------------------------------------------------------------
//
// Do any local configuration here
//
zone "rmutsv.ac.th" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.rmutsv.ac.th";

การ Update Time ด้วยคำสั่ง ntpdate

ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS

  1. การเทียบเวลาให้ตรงกับServer Clock ของมหาวิทยาลัย
      - ด้วยคำสั่ง sudo ntpdate winnie.rmutsv.ac.th
      - หากต้องการให้ตั้งเทียบเวลาอัตโนมัติทุกวัน ให้สร้างแฟ้มชื่อ /etc/cron.daily/update-time มีข้อมูลว่า
       #!/bin/bash
       /usr/sbin/ntpdate winnie.rmutsv.ac.th

       แก้ไขให้แฟ้มนี้สามารถ execute ด้วยคำสั่ง sudo chmod +x /etc/cron.daily/update-time

ติดตั้ง ezRadius Hotspot Managements

1. สร้างฐานข้อมูล ezradius ผ่านทาง phpmyadmin 
  -นำเข้าฐานข้อมูล โดยสามารถดาวว์โหลดได้ที่ https://www.dropbox.com/s/ye1vzowa5k1cbes/ezradius.sql

   2.สร้าง user สำหรับจัดการฐานข้อมูล ezradius ดังนี้
        user : ezroot
        pass : ezpassword

  3. ติดตั้ง ezRadius บนครื่องให้บริการ Hotspot Managements
      cd /var/www/html

ติดตั้ง Web Login สำหรับระบบ Chillispot Authentication Gateway

 freeradius 2.x, MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin
  1. อัพโหลดไฟล์ GoLogin PHP สำหรับใช้ในการ Login ของผู้ใช้งาน Internet  ไปยังเครื่องที่ให้บริการ Web Login 
      cd /var/www/html      
      wget https://www.dropbox.com/s/ta46x5un1lh2x1t/gologin.tar.gz      

ติดตั้ง Chillispot ทำหน้าที่ Authentication Gateway

- Chillispot 1.0 ลิ้งที่เกี่ยวข้อง http://www.chillispot.org/download/chillispot_1.0_i386.deb
- การติดตั้ง chillispot จะต้องใช้การ์แลน 2 การ์ด

  1. ปรับแต่งค่าของ Network ทำการ Enable packet forwarding ด้วยการแก้ไขไฟล์ /etc/sysctl.conf ด้วยการเอาเครื่องหมาย # หน้าคำว่า net.ipv4.ip_forward=1 ออก เพื่อสั่งให้ packet forwarding ของ ipv4 ทำงาน

  2. สั่งให้ ubuntu เริ่มทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง reboot

ติดตั้ง Radius Server แบบใช้ฐานข้อมูล MySql

1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install freeradius freeradius-utils freeradius-mysql

  2. ทดสอบการทำงานของ radius สามารถทำงานได้หรือไม่ โดยแก้ไขไฟล์ /etc/freeradius/users และเพิ่มท้ายไฟล์ดังนี้

    "testradius"  Cleartext-Password:="hello"
                        Reply-Message="Hello,%{User-Name}"


  3. สั่งให้ freeradius ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง service freeradius restart