พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's blog

การติดตั้ง Central Log ด้วย rsyslog , loganalyzer

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture

การติดตั้ง  LogAnalyzer Install

 ขั้นตอนที่ 1
- ให้ทำการ Download โปรแกรม LogAnalyzer ตาม link ด้านล่าง
http://loganalyzer.adiscon.com/downloads
-ให้ทำการ download โปรแกรม loganalyzer version ล่าสุด
# wget http://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-3.4.3.tar.gz

Unzip LogAnalyzer files:

การติดตั้ง Central Log ด้วย rsyslog , mysql, php

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
Install RSyslog+MySQL เพื่อจำ

ขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่า  RSyslog+MySQL+ PHP
 
1.ติดตั้งโปรแกรม RSyslog+MySQL 
ขั้นตอนที่1
ทำการติดตั้งโปรแกรม
aptitude install apache php mysql php-mysql mysql-server wget rsyslog rsyslog-mysql php-gd
 
ขั้นตอนที่ 2
ทำการตั้งค่า Mysql
-By default the MySQL root database user is blank so for security we should set it now:
# mysqladmin -u root password YourNewPassword //ตั้ง password ให้กับ user root ใหม่

การ config virtual host ของ apache บน ubuntu server 14.04

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
โดยปกติเมือเราติดตั้ง apache2 แล้วบน ubuntu version เก่า(ไม่แน่ใจเก่าถึง verson) เราสามารถสร้าง config file virtual host ใน site-avalable ด้วย
นานสกุลอะไรก็ได้ แต่ถ้าเป็น ubuntu version นี้จำเป็นต้องแก้ file config ของ apache ก่อนจะอยุ่ใน
/etc/apache2/ ชื่อ file apache2.conf
ด้วยคำสั่ง
root@eng:~# vi /etc/apache2/apache2.conf
ทำการแก้ไขในส่วน# Include the virtual host configurations: ให้ใส่ # หน้าบรรทัดเดิม(เพื่อเก็บ config เดิมไว้ก่อน) แล้วเพิ่มบรรทัดใหม่ที่  ตามรูป

DNS Setup สำหรับ IPv6

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
1. ติดตั้ง DNS บน Ubunut ด้วย software bind9 ด้วยคำสั่ง 
   # sudo aptitude install bind9
2. ทำการตั้งค่า config ของโปรแกรม เพื่อให้บริการ Name Server ด้วย IPv6 เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Editor ทั่วไปในที่นี้ใช้คำสั่ง
  # sudo vi /etc/bind/name.conf.local
----------------------------------------------------------------------
//
// Do any local configuration here
//
zone "rmutsv.ac.th" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.rmutsv.ac.th";

การ Update Time ด้วยคำสั่ง ntpdate

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS

  1. การเทียบเวลาให้ตรงกับServer Clock ของมหาวิทยาลัย
      - ด้วยคำสั่ง sudo ntpdate winnie.rmutsv.ac.th
      - หากต้องการให้ตั้งเทียบเวลาอัตโนมัติทุกวัน ให้สร้างแฟ้มชื่อ /etc/cron.daily/update-time มีข้อมูลว่า
       #!/bin/bash
       /usr/sbin/ntpdate winnie.rmutsv.ac.th

       แก้ไขให้แฟ้มนี้สามารถ execute ด้วยคำสั่ง sudo chmod +x /etc/cron.daily/update-time

ติดตั้ง ezRadius Hotspot Managements

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
1. สร้างฐานข้อมูล ezradius ผ่านทาง phpmyadmin 
  -นำเข้าฐานข้อมูล โดยสามารถดาวว์โหลดได้ที่ https://www.dropbox.com/s/ye1vzowa5k1cbes/ezradius.sql

   2.สร้าง user สำหรับจัดการฐานข้อมูล ezradius ดังนี้
        user : ezroot
        pass : ezpassword

  3. ติดตั้ง ezRadius บนครื่องให้บริการ Hotspot Managements
      cd /var/www/html

ติดตั้ง Web Login สำหรับระบบ Chillispot Authentication Gateway

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
 freeradius 2.x, MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin
  1. อัพโหลดไฟล์ GoLogin PHP สำหรับใช้ในการ Login ของผู้ใช้งาน Internet  ไปยังเครื่องที่ให้บริการ Web Login 
      cd /var/www/html      
      wget https://www.dropbox.com/s/ta46x5un1lh2x1t/gologin.tar.gz      

ติดตั้ง Chillispot ทำหน้าที่ Authentication Gateway

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
- Chillispot 1.0 ลิ้งที่เกี่ยวข้อง http://www.chillispot.org/download/chillispot_1.0_i386.deb
- การติดตั้ง chillispot จะต้องใช้การ์แลน 2 การ์ด

  1. ปรับแต่งค่าของ Network ทำการ Enable packet forwarding ด้วยการแก้ไขไฟล์ /etc/sysctl.conf ด้วยการเอาเครื่องหมาย # หน้าคำว่า net.ipv4.ip_forward=1 ออก เพื่อสั่งให้ packet forwarding ของ ipv4 ทำงาน

  2. สั่งให้ ubuntu เริ่มทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง reboot

ติดตั้ง Radius Server แบบใช้ฐานข้อมูล MySql

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install freeradius freeradius-utils freeradius-mysql

  2. ทดสอบการทำงานของ radius สามารถทำงานได้หรือไม่ โดยแก้ไขไฟล์ /etc/freeradius/users และเพิ่มท้ายไฟล์ดังนี้

    "testradius"  Cleartext-Password:="hello"
                        Reply-Message="Hello,%{User-Name}"


  3. สั่งให้ freeradius ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง service freeradius restart 
  

การ config หมายเลข IP address version 6 (IPv6) บน debian แบบ manual

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
การ config หมายเลข IP address version 6 (IPv6) บน linux debian แบบ manaul
เนื่องจากไปอบรมเกี่ยวกับ IPv6 มาหลายเรื่องเลยว่าจะทยอยเขียนเป็นบทความเท่าที่จำได้เริ่มจากเรื่องง่ายเบื้องต้นก่อนครับ
การ config หมายเลข IP address version 6 (IPv6) แบบ manaul
โดยเราเข้าไปแก้ไข  file /etc/network/interfaces 
โดยใช้ vi /etc/network/interfaces
เพิ่มค่า config ตามตัวอย่างดังนี้ (ตามตัวอย่าง address ทีได้มา นั้นเป็น Prefix ขององกรค์)
root@rabbit2:~#vi /etc/network/interfaces

Pages

Subscribe to RSS - พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's blog