สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การ config virtual host ของ apache บน ubuntu server 14.04

โดยปกติเมือเราติดตั้ง apache2 แล้วบน ubuntu version เก่า(ไม่แน่ใจเก่าถึง verson) เราสามารถสร้าง config file virtual host ใน site-avalable ด้วย
นานสกุลอะไรก็ได้ แต่ถ้าเป็น ubuntu version นี้จำเป็นต้องแก้ file config ของ apache ก่อนจะอยุ่ใน
/etc/apache2/ ชื่อ file apache2.conf
ด้วยคำสั่ง
root@eng:~# vi /etc/apache2/apache2.conf
ทำการแก้ไขในส่วน# Include the virtual host configurations: ให้ใส่ # หน้าบรรทัดเดิม(เพื่อเก็บ config เดิมไว้ก่อน) แล้วเพิ่มบรรทัดใหม่ที่  ตามรูป

# Include the virtual host configurations:
#IncludeOptional sites-enabled/*.conf
IncludeOptional sites-enabled/*