สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

กนกพล เมืองรักษ์'s blog

Wifi Speed Booster

Wifi Speed Booster
เป็นแอพพลิเคชั่นเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อผ่าน Wifi
 
รวมไปถึงสัญญาณ 4G, 3G และ2G ให้อุปกรณ์ Android ของคุณเร็วขึ้น โดยเพิ่มความเร็วอย่างน้อย 25%  

การติดตั้ง IPv6 สำหรับ OS ต่างๆ

 
การติดตั้ง IPv6 สำหรับ OS ต่างๆ  สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
Windows XP SP2
C:\> ipv6 install
C:\>netsh interface ipv6 reset
C:\>netsh interface ipv6 set interface "Local Area Connection" advertise=enabled

View+Mysql

 View ใน MySQL  เปรียบเสมือน Table จำลอง
View เป็นการสร้างขึ้นเพื่อให้เห็นเฉพาะมุมมองของข้อมูลที่ ต้องการ ใช้งาน ซึ่งข้อมูลอาจมาจาก ตาราง 1 ตาราง หรือ มาจากการ join กันของหลายตารางก็ได้ โดยส่วนใหญ่

 

Linux Command

 
 
กาลบตารางในฐานข้อมูลทั้งหมดทิ้งและนำเข้าฐานข้อมูลใหม่
(ตัวอย่างข้อมูลใหม่จากไฟล์ /home/username/sql/db.sql )
 
mysqldump -u[USERNAME] -p[PASSWORD] --add-drop-table --no-data [DATABASE] | grep ^DROP | mysql -u[USERNAME] -p[PASSWORD] [DATABASE] mysql -u[USERNAME] -p[PASSWORD] [DATABASE] < /home/username/sql/db.sql
 
อย่าลืมเปลี่ยน [USERNAME], [PASSWORD] และ [DATABASE] ให้ตรงกับฐานข้อมูลที่เราต้องการจะทำงาน
 

google sites

การเผยแพร่เอกสาร PDF
 
 1. นำไฟล์เอกสาร PDF มาใส่ใน Google Drive และทำการ Upload File ขึ้น Google Drive
 2. ตรวจสอบไฟล์ว่ามีใน Google Drive

การทำ List/Menu ด้วย Ajax

การทำ List/Menu ด้วย Ajax 

1.สร้างฐานข้อมูล

CREATE DATABASE `listmenu` ;

2.สร้างตารางเก็บข้อมูล 

CREATE TABLE `tb_catalog` ( `cat_id` int( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`cat_name` tinytext NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `cat_id` ) ) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = tis620 AUTO_INCREMENT =7;# MySQL คืนผลลัพธ์ว่างเปล่ากลับมา (null / 0 แถว).
-- 
-- dump ตาราง `tb_catalog`
-- 
INSERT INTO `tb_catalog` ( `cat_id` , `cat_name` )