สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

View+Mysql

 View ใน MySQL  เปรียบเสมือน Table จำลอง
View เป็นการสร้างขึ้นเพื่อให้เห็นเฉพาะมุมมองของข้อมูลที่ ต้องการ ใช้งาน ซึ่งข้อมูลอาจมาจาก ตาราง 1 ตาราง หรือ มาจากการ join กันของหลายตารางก็ได้ โดยส่วนใหญ่

 
จากความสัมพันธ์ สามารถรวมตาราง tb_order และ tbl_orderdetail เป็น view ได้ดังนี้
 
CREATE VIEW `product`.`order_detail_view` AS
SELECT tbl_order.order_id, tbl_order.order_date, tbl_order.order_time, 
tbl_orderdetail.product_id, tbl_orderdetail.qty,tbl_orderdetail.saleprice
FROM tbl_order , tbl_orderdetail
WHERE tbl_order.order_id = tbl_orderdetail.order_id;

จากตัวอย่างด้านบน เป็นการสร้าง view ชื่อว่า  order_detail_view และสามารถเรียกใช้งาน view ได้ดังนี้
 
SELECT * FROM order_detail_view

ซึ่งการเรียกใช้งานข้อมูลจากวิวนั้นเราสามารถเรียกใช้งานเหมือนกับคำสั่งการเรียกข้อมูลจากตารางข้อมูล
ทั่วไปนั้นเอง