สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

Linux Command

 
 
กาลบตารางในฐานข้อมูลทั้งหมดทิ้งและนำเข้าฐานข้อมูลใหม่
(ตัวอย่างข้อมูลใหม่จากไฟล์ /home/username/sql/db.sql )
 
mysqldump -u[USERNAME] -p[PASSWORD] --add-drop-table --no-data [DATABASE] | grep ^DROP | mysql -u[USERNAME] -p[PASSWORD] [DATABASE] mysql -u[USERNAME] -p[PASSWORD] [DATABASE] < /home/username/sql/db.sql
 
อย่าลืมเปลี่ยน [USERNAME], [PASSWORD] และ [DATABASE] ให้ตรงกับฐานข้อมูลที่เราต้องการจะทำงาน