สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

กนกพล เมืองรักษ์'s blog

Srivijaya WiFi [ตอนที่ 3: มาตรฐาน IEEE 802.11 กับ อุปกรณ์]

Srivijaya WiFi กับอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน
 สำนักวิทยบริการฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ไว้ตามจุดต่างๆทั่วทั้ง มหาวิทยาลัยฯ  และตามวิทยาเขต โดยอุปกรณ์ที่ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อรองรับการใช้งานตามมารตฐาน  IEEE802.11 โดยจะมีอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในมาตรฐาน IEEE802.11b/g และ IEEE802.11a/g/n เพื่อตอบสนองการใช้งานดังนี้