สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

การติดตั้ง IPv6 สำหรับ OS ต่างๆ

 
การติดตั้ง IPv6 สำหรับ OS ต่างๆ  สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
Windows XP SP2
C:\> ipv6 install
C:\>netsh interface ipv6 reset
C:\>netsh interface ipv6 set interface "Local Area Connection" advertise=enabled
C:\>netsh interface ipv6 add route 3ffe:4016:2005::/120 "Local Area Connection" publish=yes
C:\>netsh interface ipv6 Add address “Local Area Connection”  3ffe:4016:2005::xx          //(xx =  Your IP)
C:\>netsh interface ipv6 add route ::0/0 "Local Area Connection" 3ffe:4016:2005::1
Linux
***** IPv6 Kernel Module must be enabled *****
root# ifconfig eth0 addr 3ffe:4016:2005::1/64
root# route -A inet6 add default gw 3ffe:4016:2005::
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง  http://ipv6.ega.or.th/node/2