สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ระบบรายงานตัวชี้วัด (KPI-MOR)

           เป็นระบบใช้สำรหรับบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดและเงื่อนไขต่าง ๆ พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่าง ๆ ป้อนข้อมูลในการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบสามารถรายงานเป้าประสงค์ได้ 

Application เซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

          เป็น Application ที่ใชัสำหรับการลงนาม และเกษียนหนังสือ  สำหรับผู้บริหาร ทำให้มีความสะดวก ความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

           เป็นระบบที่ใช้ในการรับส่งหนังสือเอกสารทางราชการทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นหนังสือ ทำให้สามารถประหยัดเวลา งบประมาณ และลดความผิดพลาด ต่างๆ ของงานเอกสารได้ 

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

          เป็นระบบที่ใช้ประเมินบัณฑิต/มหาบัณฑิต เกี่ยวกับสถานะการมีงานทำ ความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้บัณฑิตได้ทำงาน มีเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ความพึงพอใจต่องานที่ทำ ระยะเวลาที่ได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาและประยุกต์ใช้กับหน้าที่การทำงานอย่างไร 

ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ และนายจ้าง

          เป็นระบบที่ใชัสำหรับประเมินคุณภาพบัณฑิต/มหาบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่การประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่บัณฑิต มทร.ศรีวิชัยทำงานอยู่ และประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ

ระบบจัดการ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

          เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บ หนังสือราชการ ประเภท ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ  โดยแบ่งแยกออกเป็นของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจ และง่ายสำหรับการค้นหาก็จะสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

งานบริการ ระบบและข้อมูลสารสนเทศ

 

 วิดิทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการฯ

 

 กิจกรรมที่เกิดขึ้น

 

 วิดิทัศน์แนะนำบริการระบบสารสนเทศ

 วิดิทัศน์แนะนำบริการ งานวิทยบริการและสารสนเทศ

    สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุด

        

    GALE POWER SEARCH

        


        

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการฯ

วันที่ประกาศ หัวข้อเรื่อง สถานะดำเนินการ
Tue 23-03-2021 แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เสร็จสิ้น จากหน่วยงานภายนอก UniNet
Wed 25-11-2020 ประกาศจากกองกลาง แจ้งตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร มทร.ศรีวิชัย พื้นที่สงขลา เสร็จสิ้น กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Wed 25-11-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลักและขยายเส้นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและUniNet
Tue 20-10-2020 ประกาศจากกองกลาง แจ้งปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตบ้านพัก พื้นที่สงขลา เสร็จสิ้น งานโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Tue 29-09-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง โซนอาคารบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เสร็จสิ้น

 

 กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ