สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ระบบรายงานตัวชี้วัด (KPI-MOR)

           เป็นระบบใช้สำรหรับบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดและเงื่อนไขต่าง ๆ พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่าง ๆ ป้อนข้อมูลในการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบสามารถรายงานเป้าประสงค์ได้ 

Application เซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

          เป็น Application ที่ใชัสำหรับการลงนาม และเกษียนหนังสือ  สำหรับผู้บริหาร ทำให้มีความสะดวก ความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

           เป็นระบบที่ใช้ในการรับส่งหนังสือเอกสารทางราชการทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นหนังสือ ทำให้สามารถประหยัดเวลา งบประมาณ และลดความผิดพลาด ต่างๆ ของงานเอกสารได้ 

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

          เป็นระบบที่ใช้ประเมินบัณฑิต/มหาบัณฑิต เกี่ยวกับสถานะการมีงานทำ ความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้บัณฑิตได้ทำงาน มีเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ความพึงพอใจต่องานที่ทำ ระยะเวลาที่ได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาและประยุกต์ใช้กับหน้าที่การทำงานอย่างไร 

ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ และนายจ้าง

          เป็นระบบที่ใชัสำหรับประเมินคุณภาพบัณฑิต/มหาบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่การประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่บัณฑิต มทร.ศรีวิชัยทำงานอยู่ และประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ

ระบบจัดการ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

          เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บ หนังสือราชการ ประเภท ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ  โดยแบ่งแยกออกเป็นของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจ และง่ายสำหรับการค้นหาก็จะสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

งานบริการ ระบบและข้อมูลสารสนเทศ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ
    Google Apps
งาน บริหารงานทั่วไป
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

 

 วิดิทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการฯ

 

 กิจกรรมที่เกิดขึ้น

 

 วิดิทัศน์แนะนำบริการระบบสารสนเทศ

 วิดิทัศน์แนะนำบริการ งานวิทยบริการและสารสนเทศ

    สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุด

        

    GALE POWER SEARCH

        


        

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการฯ

วันที่ประกาศ หัวข้อเรื่อง สถานะดำเนินการ
Wed 31-05-2023 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายเเกนหลักเเละระบบฐานข้อมูล e-Passport เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mon 01-05-2023 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัท
Tue 29-11-2022 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปรับเปลี่ยนวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใหม่ เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการ
Wed 01-12-2021 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัท
Wed 27-10-2021 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการ

 

 กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ