สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ สวส.

 งานบริหารงานทั่วไป

นางสาววารุณี จงกลศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นางทิพวรรณ พุทธวิโร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นางสาววันวิสา จุลบุญญาสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นายองอาจ แต่งศิริธรรม
พนักงานสถานที่
คลิกลิงค์แบบประเมิน

 
 

 งานวิศวกรรมเครือข่าย

นายกนกพล เมืองรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นายพีรศักดิ์ ชูส่งแสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นายภานุวัฒน์ หนูนคง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นายพีรพงษ์ ขุนทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
คลิกลิงค์แบบประเมิน

ว่าที่ร้อยตรี วัชรินทร์ บุญช่วย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นายวรรณะ เจริญศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นางสาวจันทิมา ใบสันต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นายฟูเกียรติ อมรทรัพย์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นายสหภูมิ สุจิโต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นายไฟซอล หมานอีน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นายอานนท์ หลงหัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นางศรีสุดา สง่า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นายจักรี ถาวรบรรจบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นายสยาม จันทาพูน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นายสุธี ทองเพชร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
คลิกลิงค์แบบประเมิน

 
 

 งานวิทยบริการและสารสนเทศ

นายธนพัต ธรรมโชติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นางสาวกัลยากร พลสวัสดิ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นางยุวดี จันทรประดิษฐ์
บรรณารักษ์
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นายวีระชัย อินทรอนันต์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นางอัลิปรียา รักคล้าย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นายภาดล เฉลียวพรหม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นางกุลวดี สุขเกษม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
คลิกลิงค์แบบประเมิน

นางสาวนงลักษณ์ รักจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คลิกลิงค์แบบประเมิน