ระบบรับนักศึกษาฝึกงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cinque Terre

จำนวนรับสมัคร
ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามกสุล มหาวิทยาลัย ภาคเรียน เริ่มฝึกงาน สิ้นสุดการฝึก สถานะ จัดการ ยืนยัน
1 22 พ.ย. 2566 นายอนันตสิน ศรศราสน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทอม2/2566 4 มี.ค. 2567 30 เม.ย. 2567 รออนุมัติ  
2 20 พ.ย. 2566 นางสาวภัคธีมา บุญมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทอม2/2566 4 มี.ค. 2567 30 เม.ย. 2567 รออนุมัติ  
3 28 ก.ย. 2566 นายพันธกาญจน์ แสงแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสงขลา เทอม2/2566 17 ต.ค. 2566 10 ก.พ. 2567 อนุมัติ     หมดเวลา
4 28 ก.ย. 2566 นางสาวณัฐมน ขาวเอียด วิทยาลัยเทคนิคสงขลา เทอม2/2566 17 ต.ค. 2566 10 ก.พ. 2567 อนุมัติ     หมดเวลา
5 4 ก.ย. 2566 นายชัยวุฒิ อุสมาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทอม2/2566 16 ต.ค. 2566 20 ก.พ. 2567 อนุมัติ     หมดเวลา
6 4 ก.ย. 2566 นายธวัฐชัย รัตนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทอม2/2566 16 ต.ค. 2566 20 ก.พ. 2567 อนุมัติ     หมดเวลา
7 4 ก.ย. 2566 นายราเวิน ไดลัน อาร์เนสัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทอม2/2566 16 ต.ค. 2566 20 ก.พ. 2567 อนุมัติ     หมดเวลา
8 29 ส.ค. 2566 นายอุสมาน ตอลี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทอม2/2566 6 พ.ย. 2566 8 มี.ค. 2567 รออนุมัติ  
9 28 ส.ค. 2566 นางสาวกรรณิการ์ เสือแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เทอม2/2566 6 พ.ย. 2566 23 ก.พ. 2567 อนุมัติ     หมดเวลา
10 28 ส.ค. 2566 นางสาวณัฐนรี เมฆสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เทอม2/2566 6 พ.ย. 2566 23 ก.พ. 2567 อนุมัติ     หมดเวลา
11 26 ส.ค. 2566 นายมูฮัมหมัดยุสรี เบ็ญอัมซี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทอม2/2566 6 พ.ย. 2566 8 มี.ค. 2567 รออนุมัติ  
12 26 ส.ค. 2566 นายลุกมาน แวแห มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทอม2/2566 6 พ.ย. 2566 8 มี.ค. 2567 รออนุมัติ  
13 25 ส.ค. 2566 นางสาวพันพัสสา ชัยหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2566 6 พ.ย. 2566 16 ก.พ. 2567 รออนุมัติ  
14 25 ส.ค. 2566 นายฟายซอล วามะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2566 6 พ.ย. 2566 16 ก.พ. 2567 รออนุมัติ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-7100 โทรสาร 0-7431-7123