สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ชื่อระบบ : ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
ลิ้งค์ระบบ : https://studentwork.rmutsv.ac.th
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์
ผู้พัฒนาระบบ :  นายไฟซอล หมานอีน  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

รายละเอียดระบบ   

          ระบบนี้พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินบัณฑิต/มหาบัณฑิต เกี่ยวกับสถานะการมีงานทำ ความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้บัณฑิตได้ทำงาน มีเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ความพึงพอใจต่องานที่ทำ ระยะเวลาที่ได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาและประยุกต์ใช้กับหน้าที่การทำงานอย่างไร รวมถึงประเมินถึงสาเหตุของปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ และหลักสูตร รายวิชาหรือความรู้ที่มหาวิทยาลัยเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของบัณฑิตและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อตอบพันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา นั่นคือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด โดยบัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานทำของบัณฑิต