สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ระบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต และผู้ประกอบการ

ชื่อระบบ : ระบบประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย
ลิ้งค์ระบบ :  https://studentwork.rmutsv.ac.th/

 

ชื่อระบบ : ระบบแบบสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิต/มหาบัณฑิต ที่เป็นผู้ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ มทร.ศรีวิชัย
ลิ้งค์ระบบ :  https://studentwork.rmutsv.ac.th

 

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์
ผู้พัฒนาระบบ :  นายไฟซอล หมานอีน  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

รายละเอียดระบบ   

         ระบบนี้พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิต/มหาบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่การประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่บัณฑิต มทร.ศรีวิชัยทำงานอยู่ และประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการเอง ทั้งนี้ระบบ ดังกล่าว เป็นการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF) และประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย