สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ระบบจัดการ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

ชื่อระบบ : ระบบจัดการ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ลิ้งค์ระบบ : https://statute.rmutsv.ac.th/
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี
ผู้พัฒนาระบบ :  นายไฟซอล หมานอีน  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

รายละเอียดระบบ   

          เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บ หนังสือราชการ ประเภท ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ โดยแบ่งแยกออกเป็นของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจ และง่ายสำหรับการค้นหาก็จะสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น