สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ระบบรายงานตัวชี้วัด (KPI-MOR)

ชื่อระบบ : ระบบรายงานตัวชี้วัด (KPI-MOR)
ลิ้งค์ระบบ : https://kpi-mor.rmutsv.ac.th
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน
ผู้พัฒนาระบบ :  1. นายอานนท์ หลงหัน         ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
                   2. นายไฟซอล หมานอีน       ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 
รายละเอียดระบบ   

           สามารถป้อนข้อมูลตัวชี้วัดและเงื่อนไขต่าง ๆ พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่าง ๆ ป้อนข้อมูลในการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบสามารถรายงานเป้าประสงค์ได้