สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Application เซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อระบบ : Application เซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ลิ้งค์ระบบ : -
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกลาง
ผู้พัฒนาระบบ :  นายอานนท์ หลงหัน   ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

รายละเอียดระบบ   

          เป็น Application ที่ใชัสำหรับการลงนาม และเกษียนหนังสือ สำหรับผู้บริหาร ทำให้มีความสะดวก ความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น