สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อระบบ : ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ลิ้งค์ระบบ : https://e-doc.rmutsv.ac.th
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกลาง
ผู้พัฒนาระบบ :  นายอานนท์ หลงหัน   ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

รายละเอียดระบบ   

           เป็นระบบที่ใช้ในการรับส่งหนังสือเอกสารทางราชการทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นหนังสือ ทำให้สามารถประหยัดเวลา งบประมาณ และลดความผิดพลาด ต่างๆ ของงานเอกสารได้