สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

hotspot

ติดตั้ง ezRadius Hotspot Managements

1. สร้างฐานข้อมูล ezradius ผ่านทาง phpmyadmin 
  -นำเข้าฐานข้อมูล โดยสามารถดาวว์โหลดได้ที่ https://www.dropbox.com/s/ye1vzowa5k1cbes/ezradius.sql

   2.สร้าง user สำหรับจัดการฐานข้อมูล ezradius ดังนี้
        user : ezroot
        pass : ezpassword

  3. ติดตั้ง ezRadius บนครื่องให้บริการ Hotspot Managements
      cd /var/www/html