สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

พีรพงษ์ ขุนทอง's blog

ตั้งค่า Network สำหรับ IPv6 บน Debian และ Ubuntu

เริ่มต้นจากการตั้งค่า Network กันก่อน วิธีการเพิ่ม IPv6 ลงใน /etc/network/interfaces ก็ง่ายมาก เหมือนเราเพิ่มลงใน IPv4 นั่นแหละครับ ถ้ามี IPv4 ตั้งค่าอยู่ แค่เอาไปต่อท้ายเท่านั้นก็เรียบร้อยแล้ว เล่น

#IPV6 configuration
iface eth0 inet6 static
pre-up modprobe ipv6
address 2607:f0d0:2001:0000:0000:0000:0000:0010
netmask 64
gateway 2607:f0d0:2001:0000:0000:0000:0000:0001

อธิบายกันหน่อย รายบรรทัดนะครับ

ตั้งค่า IPv6 ให้กับ Apache

หากต้องการใช้ IPv6 Apache เป็นอีกหนึ่งบริการที่เราต้องไปตั้งค่าให้ถูกต้อง สำหรับค่า config ที่เกี่ยวข้องกับ IPv6 มีดังนี้

  • Listen
  • VirtualHost

มาดูวิธีการกันครับ ค่า Listen จะเป็นการกำหนดว่าเราจะให้ Apache Listen จาก IP Address อะไร port อะไร เช่น Listen 0.0.0.0:80 หรือ Listen 80 ก็คือ Listen IP Address อะไรก็ได้ port ที่ใช้คือ 80 แต่ถ้าต้องการตั้งค่าสำหรับ IPv6 ต้องตั้งค่าอย่างนี้ครับ

Listen [::]:80
Listen 0.0.0.0:80

สำหรับในส่วน VirtualHost ก็ง่ายๆ ใส่ IPAddres ลงใน [] เท่านี้ก็เรียบร้อย

ปิดการทำงานของ IPv6 ใน Windows 7

IPv6 คืออะไร มาทำความเข้าใจกันสักเล็กน้อย IPv6 มาจากคำว่า Internet Protocol version 6 เป็นโปรโตคอลใหม่เกิดมาเพื่อทดแทนอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลรุ่นเดิม (ปัจจุบันเป็น Internet Protocol version 4 :IPv4) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของตัวโปรโตคอล ให้รองรับหมายเลขแอดเดรสจำนวนมาก และปรับปรุงคุณลักษณะอื่นๆ อีกหลายประการ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัยรองรับระบบแอพพลิเคชั่น (application) ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลแพ็กเก็ต (packet) ให้ดีขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองต่อการขยายตัวและความต้องการใช้งานเทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในอนาคตได้เป็นอย่างดี ?(อ่านรา

สร้างกราฟ Apache2 Template บน Cacti

- ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS
- MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin
- Cacti v0.8.8b

- จุดประสงค์เพื่อจะ Monitoring Apache2 ของเครื่องให้บริการ Web Server โดยเฉพาะ

1. แก้ไขไฟล์ /etc/apache2/mods-enabled/status.conf ของ apache ของเครื่อที่ต้องการให้ Monitoring
ต้องเพิ่ม module status อนุญาตให้เครื่อง cacti เข้าดูดังนี้

        <Location /server-status>
                SetHandler server-status

สร้างกราฟ Multi CPU Load บน Cacti

- ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS
- MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin
- ทดสอบบน Windows 7 CPU 4Core RAM 12 G

- สาเหตุที่ต้องสร้างกราฟของ CPU เองเนื่องจาก Templates ที่ให้มาจะเป็นการแยกแสดงกราฟแต่ละ CPU ทำให้ลำบากในการวิเคราะ
- โดยเราจะสร้างกราฟใหม่เพื่อให้แสดงกราฟของ CPU ทุกตัวอยู่ในกราฟเดียวกัน ซึ่งจะแยกกันด้วยสีเส้นบนกราฟ

ลำดับขั้นตอน
1. สร้างและทดสอบเขียน script php
2. สร้าง data input
3. สร้าง data template
4. สร้าง graph template
5. เพิ่ม graph template ให้ device
6. สร้าง graph จาก template

Monitoring Windows 7 บน Cacti

- ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS
- MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin
- ทดสอบบน Windows 7
- ดูบทความเปิดการใช้งาน SNMP Service บน Windows 7

- ดูบทความการติดตั้งโปรแกรม cacti ที่ ติดตั้ง Cacti ทำหน้าที่ Network monitoring

1. คลิกเมนู console --> devices --> add  และป้อนข้อมูลดังภาพ  

Monitoring Linux Server บน Cacti

- ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS
- MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin
- ทดสอบบน Cisco 3750
- ดูบทความการเปิดการใช้งาน SNMP บน Ubuntu ที่่ ติดตั้ง snmpd

- ดูบทความการติดตั้งโปรแกรม cacti ที่ ติดตั้ง Cacti ทำหน้าที่ Network monitoring

1. คลิกเมนู console --> devices --> add  และป้อนข้อมูลดังภาพ


2. เพิ่ม data snmp ของ partitions สำหรับทำกราฟ

ติดตั้ง Cacti ทำหน้าที่ Network monitoring

- ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS
- freeradius 2.x, MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin

จำเป็นต้องติดตั้ง service ที่จำเป็นดังต่อไปนี้

ติดตั้ง MySQL Server สำหรับเป็นฐานข้อมูล ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install mysql-server
- ขณะติดตั้งระบบจจะถามข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผ่านของ Mysql แนะนำให้ใส่เหมือนกันทุกครั้ง


ติดตั้ง phpMyAdmin สำหรับเป็นเครื่องมือเข้าจัดการฐานข้อมูล จำเป็นต้องติดตั้ง Apache2 และ PHP5
- ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install apache2 php5 php5-common php5-gd php-pear php-db libapache2-mod-php5 php5-mysql