สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

ตั้งค่า IPv6 ให้กับ Apache

หากต้องการใช้ IPv6 Apache เป็นอีกหนึ่งบริการที่เราต้องไปตั้งค่าให้ถูกต้อง สำหรับค่า config ที่เกี่ยวข้องกับ IPv6 มีดังนี้

  • Listen
  • VirtualHost

มาดูวิธีการกันครับ ค่า Listen จะเป็นการกำหนดว่าเราจะให้ Apache Listen จาก IP Address อะไร port อะไร เช่น Listen 0.0.0.0:80 หรือ Listen 80 ก็คือ Listen IP Address อะไรก็ได้ port ที่ใช้คือ 80 แต่ถ้าต้องการตั้งค่าสำหรับ IPv6 ต้องตั้งค่าอย่างนี้ครับ

Listen [::]:80
Listen 0.0.0.0:80

สำหรับในส่วน VirtualHost ก็ง่ายๆ ใส่ IPAddres ลงใน [] เท่านี้ก็เรียบร้อย

<VirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]>
ServerAdmin webmaster@host.example.com
DocumentRoot /www/docs/host.example.com
ServerName host.example.com
ErrorLog logs/host.example.com-error_log
TransferLog logs/host.example.com-access_log
</VirtualHost>

Referent : http://thaiopensource.org/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2-ipv6-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-apache/