สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ติดตั้ง Cacti ทำหน้าที่ Network monitoring

- ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS
- freeradius 2.x, MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin

จำเป็นต้องติดตั้ง service ที่จำเป็นดังต่อไปนี้

ติดตั้ง MySQL Server สำหรับเป็นฐานข้อมูล ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install mysql-server
- ขณะติดตั้งระบบจจะถามข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผ่านของ Mysql แนะนำให้ใส่เหมือนกันทุกครั้ง


ติดตั้ง phpMyAdmin สำหรับเป็นเครื่องมือเข้าจัดการฐานข้อมูล จำเป็นต้องติดตั้ง Apache2 และ PHP5
- ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install apache2 php5 php5-common php5-gd php-pear php-db libapache2-mod-php5 php5-mysql
- แก้ปัญหาการแสดง error เตือน ServerName ดูบทความ ติดตั้ง Apache2 บน Ubuntu14.04 LTS

ติดตั้ง phpMyAdmin ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install phpmyadmin
- เลือกสนับสนุนการทำงานบน apache2 โดยกด space bar ให้ขึ้นเครื่องหมาย * และเลือก OK
- ขณะติดตั้งระบบจะถามข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผ่านของการใช้งานโปรแกรมและ MySql แนะนำให้ป้อนเหมือนกับรหัสผ่านของ Mysql Server
- ทดสอบเข้าใช้งาน phpMyAdmin ได้โดยเข้าไปที่ http://ip address/phpmyadmin


การติดตั้ง Cacti ทำหน้าที่ Network monitoring เบื้องต้น

1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install cacti
2. หน้าจอเตือน WARNING: include path for php has changed!  ให้กดแป้น Enter ทำงานต่อได้เลย
3. หน้าจอคำถามว่า  Please select the web server for which Cacti should be automatically configured ให้เปลี่ยนไปเลือกเป็น Apache2 แล้วกดแป้น Enter
4. หน้าจอคำถามว่า Configure database for cacti with dbconfig-common?  ให้ยังคงเลือกเป็น Yes แล้วกดแป้น Enter
5. หน้าจอคำถามว่า  Password of your database's administrative user: ให้ใส่รหัสผ่านของ mysql root แล้วกดแป้น Enter
6. หน้าขอคำถามว่า  MySQL application password for cacti: ให้ใส่รหัสผ่านสำหรับ cacti ตามต้องการ ตัวอย่างนี้ใส่เป็น cacti@pass แล้วกดแป้น Enter
7. หน้าจอคำถามว่า  Password confirmation:  ให้ใส่รหัสผ่านสำหรับ cacti อีกครั้ง ตัวอย่างนี้ใส่เป็น cacti@pass แล้วกดแป้น Enter
8. รอ...ถึงตอนนี้การติดตั้งบน server เสร็จแล้ว

9. ทดสอบเข้าไป ติดตั้งผ่านเวบต่อที่ http://localhost/cacti
10. หน้าเวบแรก Cacti Installation Guide ให้คลิกปุ่ม Next >>
11. หน้าเวบ Please select the type of installation ให้ยังคงเลือกเป็น New Install  แล้วคลิกปุ่ม Next >>
12. หน้าเวบ Make sure all of these values are correct before continuing. ให้ตรวจสอบว่า OK:  ทุกช่อง  แล้วคลิกปุ่ม Finish >>
13. หน้าเวบ User Login  ให้ลองใส่ User Name: ว่า admin และ Password: ว่า admin ให้ถูกต้องตามที่ตั้งไว้ แล้วคลิกปุ่ม Login
14. หน้าเวบ *** Forced Password Change *** ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านของ admin เป็นรหัสใหม่ที่ช่อง Password: และ Confirm: แล้วคลิกปุ่ม Save
15. ทดสอบเข้าใช้งานที่  http://localhost/cacti  หลังติดตั้งครั้งแรกต้องรอ 5-10 นาที จึงจะมีกราฟแสดง


การปรับแต่งให้ guest สามารถดูกราฟได้ (สำหรับให้บุคคลทั่วไปเช่น ผู้บริหาร)

1. คลิกเลือกแถบ "console"
2. ด้านซ้ายที่ส่วนของ  "Utilities"  ให้คลิกเลือก "User Management" จะได้หน้าเวบ "Console -> User Management"
3. ด้านขวาส่วนของ "User Name**"  ให้คลิกเลือก "guest" จะได้หน้าเวบ "Console -> User Management->(Edit)"
4. ด้านขวาส่วนของ "User Management [edit: guest]"  
    - ที่ช่อง "Password"  ให้ป้อนกำหนดรหัสผ่านสำหรับ guest ในตัวอย่างนี้ใช้คำว่า  guest ให้ถูกต้องทั้ง 2 ช่อง
    - ที่ช่อง "Enabled"  ให้คลิกเลือกเปลี่ยนเป็น "Enabled"
    - ที่ช่อง "Account Options"  ให้คลิกเปลี่ยนยกเลิกไม่เลือกหัวข้อ "User Must Change Password at Next Login"
5. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม "save" ได้เลย  แล้วลอง Logout ออกมา
6. ทดสอบเข้าหน้าเว็บด้วยชื่อผู้ใช้ guest และรหัสผ่าน guest


การปรับแต่งลบกราฟที่ไม่จำเป็น

1. ตัวอย่างเช่นต้องการลบกราฟชื่อว่า "Graph Template: Unix - Logged in Users"
2. คลิกเลือกแถบ "console"
3. ด้านซ้ายที่ส่วนของ  "Management"  ให้คลิกเลือก "Graph Management"  จะได้หน้าเวบ "Console->Graph Management"
4. ด้านขวาส่วนของ "Grap Title" ที่บรรทัด  "Localhost - Logged in Users"  ให้คลิกเลือกบรรทัดนี้ ช่องขวาสุด
5. ด้านขวาล่างสุดช่อง  "Choose an action:" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น "Delete"  แล้วคลิกปุ่ม "go"
6. หน้าเวบถามยืนยันว่า "Delete"  ให้ยังคงเลือก "Leave the data sources untouched." แล้วคลิกปุ่ม "yes"
7. กลับมายัง "Graph Management" เห็นได้ว่ารายการ ""Localhost - Logged in Users" หายไป


การปรับแต่งให้กราฟแสดงปริมาณของข้อมูลที่วิ่งผ่าน eth0

1. การติดตั้งกราฟแสดงปริมาณของข้อมูลที่วิ่งผ่าน network eth0 ต้องมีการติดตั้ง snmpd ดูหัวข้อ ติดตั้ง snmpd
2. ด้านบนซ้าย แล้วคลิกเลือกแถบ "console"
3. ด้านซ้ายที่ส่วนของ  "Management"  ให้คลิกเลือก "Devices"  จะได้หน้าเวบ "Console->Devices"
4. ด้านขวาส่วนของ "Devices"  ที่บรรทัด  "Localhost" ให้คลิกเลือกบรรทัดนี้แล้วเข้าไปทำงาน  จะได้หน้าเวบจัดการกราฟของ Localhost
5. ด้านขวาส่วนของ "SNMP Options"  ที่ช่อง "SNMP Version" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น "Version 2"  แล้วคลิกปุ่ม "save" เพื่ออัพเดท
6. เลื่อนมาด้านล่างที่ส่วนของ "Associated Graph Templates"  ไปที่ช่อง "Add Graph Template:" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น "SNMP - Generic OID Template" แล้วคลิกปุ่ม "add"
7. ต่อมาส่วนของ "Associated Data Queries" ไปที่ช่อง "Add Data Query:"  ให้เลือกเปลี่ยนเป็น "SNMP - Interface Statistics"
8. ต่อมาช่อง "Re-Index Method:" ให้เลือกเปลี่ยนเป็น "None"  แล้วคลิกปุ่ม "add"   เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม "save"  อีกครั้ง
9. ด้านบนขวาคลิก  "Create Graphs for this Host" จะได้หน้าเวบ "Create New Graphs"
10. ไปที่ช่อง "Host:" ยังคงเลือก "Localhost(127.0.0.1)"
11. ไปที่ช่อง "Data Query [SNMP - Interface Statistics]"  ให้คลิกเลือก interfaces ที่ต้องการ
12. ไปที่ช่อง "Select a graph type:"  ให้คลิกเลือกเปลี่ยนเป็น "In/Out Bits with Total Bandwidth" แล้วคลิกปุ่ม "create"
13. ทำแค่นี้ก็จะได้กราฟที่ต้องการ กลับไปคลิกเลือกแถบ "graphs" จะได้หน้าเวบรูปกราฟแสดงออกมา (ต้องรอรูปแสดงข้อมูลประมาณ 5-10 นาที ครั้งแรก)

Referent :http://www.phuketadmin.org/index.php?topic=7221.0