สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

Monitoring Cisco บน Cacti

- ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS
- MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin
- ทดสอบบน Cisco 3750
- เปิดการใช้งาน SNMP บน Cisco

CISCO Router & Switch (IOS):
snmp-server community cacti RO


- ดูบทความการติดตั้งโปรแกรม cacti ที่ ติดตั้ง Cacti ทำหน้าที่ Network monitoring

1. คลิกเมนู console --> devices --> add  และป้อนข้อมูลดังภาพ2. สร้าง graphs ของอุปกรณ์ Cisco3. เลือก graphs ที่ต้องการแสดงออกมา และเลือกหน่วยการแสดงผลของ graphs4. สร้างกลุ่ม graph tree เข้าไปที่เมนู Graph Tree ---> Add5. ตังชื่อกลุ่มของอุปกรณ์เครือข่ายชื่อว่า Switch6. เพิ่มอุปกรณ์ cisco 3750 เข้าไปยังกลุ่มของ graph tree ที่ชื่อ Switch

7. การแสดงกราฟของงอุปกรณ์ Cisco 3750Referrent:http://www.phuketadmin.org/index.php?topic=7232.0