สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Monitoring Windows 7 บน Cacti

- ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS
- MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin
- ทดสอบบน Windows 7
- ดูบทความเปิดการใช้งาน SNMP Service บน Windows 7

- ดูบทความการติดตั้งโปรแกรม cacti ที่ ติดตั้ง Cacti ทำหน้าที่ Network monitoring

1. คลิกเมนู console --> devices --> add  และป้อนข้อมูลดังภาพ  2. เพิ่ม data snmp ของ partitions สำหรับทำกราฟ3. สร้าง graphs ของเครื่อง windows74. เลือก graphs ที่ต้องการแสดงออกมา และเลือกหน่วยการแสดงผลของ graphs5. สร้างกลุ่ม graph tree เข้าไปที่เมนู Graph Tree ---> Add ตั้งชื่อกลุ่มของอุปกรณ์เครือข่ายชื่อว่า Windows6. เพิ่มเครื่อง win7-amatawit เข้าไปยังกลุ่มของ graph tree ที่ชื่อ Linux Server

7. การแสดงกราฟของเครื่อง Windows 7 AmatawitReferrent :http://www.phuketadmin.org/index.php?topic=7234.0