สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Monitoring Linux Server บน Cacti

- ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS
- MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin
- ทดสอบบน Cisco 3750
- ดูบทความการเปิดการใช้งาน SNMP บน Ubuntu ที่่ ติดตั้ง snmpd

- ดูบทความการติดตั้งโปรแกรม cacti ที่ ติดตั้ง Cacti ทำหน้าที่ Network monitoring

1. คลิกเมนู console --> devices --> add  และป้อนข้อมูลดังภาพ


2. เพิ่ม data snmp ของ partitions สำหรับทำกราฟ


3. สร้าง graphs ของเครื่อง web server


4. เลือก graphs ที่ต้องการแสดงออกมา และเลือกหน่วยการแสดงผลของ graphs

5. สร้างกลุ่ม graph tree เข้าไปที่เมนู Graph Tree ---> Add ตั้งชื่อกลุ่มของอุปกรณ์เครือข่ายชื่อว่า Linux Server


6. เพิ่มเครื่อง Web Server เข้าไปยังกลุ่มของ graph tree ที่ชื่อ Linux Server7. การแสดงกราฟของเครื่อง Web Server


Referrent :http://www.phuketadmin.org/index.php?topic=7233.0