สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

" Book Delivery Service" ขั้นตอนและวิธีการ การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดวิทยาเขต

บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดวิทยาเขต
 Book Delivery Service

  
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามป้าประสงค์หลักของการจัดบริการห้องสมุด ของห้องสมุดทั้ง 6 แห่ง คือ ห้องสมุดวิทยาเขตสงขลา ตรัง ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่ ขนอม และวิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมกันให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแต่ละแห่ง แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรต่างวิทยาเขต บริการนี้สำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เป็นสมาชิกห้องสมุดแล้ว โดยการยืมหนังสือระหว่างวิทยาเขต ผู้ขอใช้บริการจะต้องมาติดต่อกับห้องสมุดที่ตนเองเป็นสมาชิก เพื่อแจ้งความประสงค์ และห้องสมุดจะดำเนินการก่อนเที่ยงในวันรุ่งขึ้น โดยผู้ใช้จะต้องกรอแบบฟอร์มการยืม-คืนระหว่างวิทยาเขตทุกครั้ง 

โดยขั้นตอนการดำเนินการในระบบ Walai Autolib หลังจากผู้ใช้ทำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้ว ผู้ให้บริการจต้องป้อนข้อมูลในระบบ ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. เข้าสู่เมนูงาน ยืม-คืน คลิกที่เมนูยืม และเลือกขอยืมระหว่างห้องสมุดสาขา 

 
2. สืบค้นข้อมูลสมาชิกที่ต้องการยืมทรัพยากร โดยใช้รหัสสมาชิก หรือชื่อ-สกุล3. เมื่อปรากฎหน้าจอ ตามข้อ 2 ให้นำบาร์โค๊ตของทรัพยากรที่ต้องการยืมมาป้อนในช่องบาร์โค๊ต และ Enter4.เมื่อป้อนจำนวนทรัพยากรครบตามจำนวนที่ต้องการยืมแล้ว สถานะจะเป็น "ขอยืม"5.ห้องสมุดที่ทำการขอยืมทรัพยากร จะต้องแจ้งให้ห้องสมุดวิทยาเขตเจ้าของตัวเล่มทราบ และทำการเข้าไปตรวจสอบ โดยเลือกเมนูยืม-คืน เลือกที่รายการทรัพยากร และคลิกเลือกทรัพยากรที่รอส่งออก

6. ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพด้านล่างนี้


7.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จะต้องนำข้อมูลทรัพยากรที่ผู้ใช้ต้องการไปค้นหาตัวเล่มหนังสือบนชั้นหนังสือ และเมื่อพบตัวเล่มแล้วจะต้องนำข้อมูลมาเข้าระบบ 
โดยเลือกเมนูยืม-คืน เลือกที่รายการทรัพยากร และคลิกเลือกทรัพยากรที่รอส่งออก8. ทำการป้อนข้อมูลหนังสือทั้งหมด หน้าจอจะแสดงข้อมูลตามภาพด้านล่างนี้ 
9. เมื่อทำการนำข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ห้องสมุดจะทำการจัดส่งทรัพยากรไปยังห้องสมุดที่แจ้งความประสงค์ ระยะเวลา5- 10 วันแล้วแต่ระยะทาง
10.เมื่อห้องสมุดได้รับทรัพยากรเรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลมาเข้าระบบ โดยเลือกเมนูยืม-คืน เลือกที่รายการทรัพยากร และคลิกเลือกรับทรัพยากรจากห้องสมุดสาขาอื่น ดังภาพด้านล่าง
11. ป้อนรายการทรัพยากรทั้งหมดที่ได้รับ โดยสถานะของทรัพยากรในระบบจะเป็น "รอผู้ขอยืมมารับ" 12. ระบบจะแจ้งเมลล์ให้กับผู้ใช้บริการทราบ ว่าหนังสือได้มาถึงแล้ว เพื่อที่จะให่ผู้ใช้บริการมารับ

 
13. ผู้ใช้บริการมารับหนังสือ เจ้าหน้าที่ต้องต้องมีการยืม-คืนในระบบยืม-คืน ตามปกติอีกครั้ง

14.เมื่อดำเนินการครบถ้วน ก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการยืมระหว่างวิทยาเขต และผู้ใช้สามารถยืมต่อทรัพยากรได้อีก 1 ครั้งด้วย


 
ประเภทบทความ: