สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Union Catalog of Thai Academic Libraries : UCTAL) คืออะไร??

Union Catalog of Thai Academic Libraries : UCTAL) คืออะไร??

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          UCTAL หรือ Union Catalog of Thai Academic Libraries  มีชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการคือ สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อรวบรวมรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน รวมไปถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยในอนาคตมีแนวโน้นจะรวมห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียนเข้าไปด้วย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ(ISBN)/วารสาร(ISSN) การจัดทำรายการสิ่งพิมพ์ การจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการ ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา รองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ผ่านระบบการยืมระหว่างห้องสมุดตามแผนงานในอนาคต รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด ปัจจุบันสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) มีจำนวนระเบียนบรรณานุกรมมากกว่า 2,000,000 รายการ(records) ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภททั้งหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ แผนที่ และไฟล์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 
1) การใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ http://uc.thailis.or.th/ วิธีการใช้งานก็เช่นเดียวกันกับการสืบค้นทรัพยากรสารเทศบนหน้าจอ OPAC ของห้องสมุดต่างๆ ซึ่งมีทั้งการสืบค้นแบบ Basic search และ Advanced search

URL:  http://uc.thailis.or.th/

 
2)  เว็บเพจของ Union Catalog การค้นแบบBasic search ผู้ใช้สามารถป้อนคำค้นได้เลย


 
3)  ส่วนการสืบค้น แบบAdvanced search ระบุชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, ISBN หรือคำสำคัญได้ 
4)  Advanced searchเองยังสามารถระบุภาษา ประเภทของทรัพยากรที่ต้องการ ห้องสมุดที่ต้องการได้ ทำให้ข้อมูลที่ได้จะแคบลงด้วย
 

5)  เมื่อทำการสืบค้นหน้าจอจะแสดงผลการสืบค้น ตามตัวอย่างภาพข้างล่าง ทำการสืบค้นคำว่า “การสังเคราะห์สารเคมี” จะมีอยู่ในฐานข้อมูลจำนวน 164 ชื่อเรื่อง ผู้ใช้งานสามารถกำหนดจำนวนการแสดงผลในหนึ่งหน้า ให้แสดงได้ตั้งแต่ 5 รายการถึงสูงสุด 30 รายการ 

 


 
6)  หน้าจอทางด้านซ้ายมือผู้ใช้จะสามารถคัดกรองรายการการสืบค้นให้แคบลง โดยสามารถเลือกผู้แต่ง หรือระบุปีทีพิมพ์ได้ 

 
7)  จากนั้นเลือกเล่มที่ต้องการ สามารถคลิกไปดูข้อมูลรายการนั้นที่ห้องสมุดต่างๆ ได้ทันที รวมถึงมีการบอกรายละเอียดอื่นๆ บน Side bar เช่น Author, Imprint, Description, Subject ได้
 
Type  Book
Title กลยุทธ์การสังเคราะห์สารอินทรีย์ / บุญส่ง คงคาทิพย์, งามผ่อง คงคาทิพย์
Author บุญส่ง คงคาทิพย์
ISBN 9789743200632
  9789743200632 500 บาท
Imprint กรุงเทพฯ : มงคลมิติ, 2552
Description 564 หน้า : ภาพประกอบ
Subject
 
 
 
 
 
 
8)  ดูที่สถานที่ว่ามีห้องสมุดใดให้บริการอยู่บ้าง ที่ไหนอยู่ใกล้หรือติดต่อประสานงานได้ง่ายที่สุด 
       ขณะนี้ผู้ใช้บริการยังไม่สามารถยืมคืนได้ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบและข้อตกลงกันอยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไร และจะมีมหาวิทยาลัยบางแห่งจะทดลองดำเนินการยืมคืนก่อนในต้นปีหน้า แต่หากผู้ใช้มีความต้องการที่จะใช้หนังสือเล่มนั้นจริงๆ ให้ดำเนินการโดยจดบันทึกเล่มที่ต้องการและมหาวิทยาลัยที่ให้บริการเล่มนั้น ๆ แล้วมาติดต่อห้องสมุดเพื่อทำการติดต่อห้องสมุดมหาวิทยาลัยนั้นๆ ให้ทำการสำเนาให้ก่อนได้ แต่ผู้ใช้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเอง 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแนะนำฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ สร้างความเข้าใจและนำไปใช้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

 
/////////////////////////////////////////////////////////
ประเภทบทความ: