สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

งานบริการห้องสมุด Library Servies

งานบริการห้องสมุด Library Servies


 

          บริการห้องสมุด เป็นงานสำคัญที่นำผู้ใช้ห้องสมุดเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวข้องกับผู้ใช้โดยตรง  การบริการที่ดีควรเริ่มตั้งแต่การสร้างบรรยากาศ  การจัดสถานที่ให้ดึงดูด น่าเข้าใช้ ทั้งภายนอกและภายใน  ความเป็นระเบียบ  และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าเหมาะสมกับความต้องการ มีความทันสมัยและเพียงพอ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ดี มีการจัดการดี และมีการจัดสรรงานได้อย่างเหมาะสม
          ห้องสมุดศูนย์รวมการเรียนการสอน และเผยแพร่งานวิจัย  มีหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์  วารสารต่างๆ สื่อโสตทัศน์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการ อาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป  ตลอดจนสื่อการศึกษา การบริการ เพื่อรองรับการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย

การจัดบริการห้องสมุด
 1.  บริการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด เป็นบริการสืบค้นข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ สามารถค้นหาหนังสือด้วยตนเองได้สะดวก รวดเร็วขึ้น
 2. จัดซื้อ –จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งมีให้บริการ หลายช่องทางคือ ทาง Facebook  Line –e-mail และIP Pone ฯลบริการยืม –คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
      3. บริการยืม – คืนสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ ตำราวิชาการ  งานวิจัย วิทยานิพนธ์ นวนิยายและเรื้องสั้น 
 
 
 • บริการออกบัตรสมาชิก (กรณีไม่มีบัตรผ่านเข้า –ออก หรือบาร์โค้ดบัตรของนักศึกษาชำรุด  จะมีบริการ QR Code คิวอาร์โค้ด ให้นักศึกษาหรือผู้ใช้บริการสแกนเข้าพร้อมด้วยระบุ เลขบัตรประชาชนสำหรับอาจารย์และบุคคลภายนอก  
          นักศึกษาให้ใช้รหัสนักศึกษา 13 หลัก 
 • บริการต่ออายุสมาชิก
 • บริการต่ออายุการยืมหนังสือทางออนไลน์ เมื่อครบกำหนดสามารถต่ออายุการใช้ทรัพยากรได้อีกครั้ง Login ได้
 
 
 • บริการจองหนังสือ กรณีที่หนังสือมีผุ้ใช้อยู่ใกล้จะถึงกำหนดส่ง ผู้ยืมต้องการใช้ทรัพยากรเล่มนั้น สามารถจองไว้ได้ เมื่อมีผู้ใช้คืนหนังสือเรียบร้อยแล้ว
 • บริการทวงหนังสือค้างส่ง เกินกำหนด ทางห้องสมุดจะมีการแจ้งเตือนทาง e-mail หรือทางโทรศัพท์
      4. บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 1. บริการหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์        
   
      6. บริการยืมระหว่างห้องสมุด หมายถึง บริการที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ  ซึ่งสารสนเทศที่ต้องการนั้นไม่มีในห้องสมุดตน  แต่มีอยู่ในห้องสมุดอื่น  ห้องสมุดจะทำการยืมหรือสำเนาเอกสารจากห้องสมุดอื่นที่มีสารสนเทศเพื่อมาให้บริการแก่ผู้ใช้  (ใน 5 วิทยาเขต  1 วิทยาลัย คือ สงขลา ทุ่งใหญ่ ไสยใหญ่ ขนอม ตรัง และ รัตภูมิ)

     7. บริการห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง มีบริการ หูฟัง เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 80 เครื่อง
 
 1.  บริการ แผ่น VCD,CD
 2. บริการจัดแสดงหนังสือมาใหม่ เดือนละ 2 ครั้ง
 

 
 
       10. บริการให้คำแนะนำการใช้ห้องสมุด เป็นบริการเพื่อแนะนำผู้ใช้ให้ทราบว่า ห้องสมุดจัดบริการอะไรบ้างให้กับผู้ใช้ เช่น การปฐมนิเทศแนะนำแก่นักศึกษาใหม่ ที่เข้าเรียนในชั้นปีแรก ห้องสมุดส่วนใหญ่จะจัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุด เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น ประวัติของห้องสมุด ระเบียบการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ มารยาทในการใช้ห้องสมุด บริการและกิจกรรมต่างๆของห้องสมุด เป็นต้น

       11. คลังสารสนเทศงานวิจัย DSpace คือ โปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการจัดการคลังเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ คล้ายกับโปรแกรมอีพรินท์ (EPrints) แต่มีความยืดหยุ่นมากกว่า สามารถใช้เก็บเอกสาร และเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลขององค์กร รวมทั้งการเก็บสงวนรักษาเอกสารในระยะยาว

       12. บริการปริ้นงานฟรีสำหรับนักศึกษา ฟรี เทอมละ 100 แผ่น
 

 
        13. บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
 • e-Book คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยมีการจัดซื้อเข้ามาห็บริการ เป็นหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะเป็นเอกสาร สามารถเปิดอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์
 • e-Magazine คือแมกกาซีน หรือนิตยสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับ e-Book
 • e-Journal คือ  วารสารอิเล็กทรอนิกส์  รูปแบบใหม่ที่มีการจัดเก็บบันทึก  และพิมพ์เผยแพร่สารนิเทศทางวิชาการไว้ในรูปแฟ้มคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีกำหนดออก
 • e-Thesis คือ ฐานข้อมูลวิทยานิพน์ เป็นฐานที่จัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 
------------------------------------------------------------------
 
 
 
ประเภทบทความ: