สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

เทคนิคในการค้นหาหนังสือในห้องสมุด

เทคนิคในการค้นหาหนังสือในห้องสมุด
          โดยทั่วไปในการค้นหาหนังสือแต่ละเล่มจะมีเครื่องมือช่วยค้นหาซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน  ผู้ใช้อาจจะต้องเสียเวลาทำเข้าใจในระบบการสืบค้นและเทคนิควิธีการค้นหา เพื่อให้สามารถค้นหาหนังสือมี่ต้องการได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการให้มากที่สุด
          เทคนิคการสืบค้น หมายถึง วิธีการต่างๆที่นำมาใช้ประกอบในการค้นหา เช่น ประโยคที่ต้องการ ข้อมูลอาจจะแป็นชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง   เป็นต้น
          ก่อนที่จะหาเริ่มต้นการค้นหาข้อมูล
  1. จะต้องทราบข้อมูลก่อน ว่าเราจะค้นหาเรื่อง อะไร ใครเป็นผุ้แต่ง เช่น
ชื่อผู้แต่ง (Auther) เป็นการสืบค้นโดยใช้ชื่อ บุคลล กลุ่มบุคล นามปากกา หรือชื่อหน่วยงาน/องค์การ
  1. ชื่อเรื่อง (Title)  เป็นการค้นหาด้วยชื่อเรื่อง เช่นชื่อหนังสือ  ชื่อบทความ ชื่อเรื้องสั้น หรือนวนิยาย ชื่องานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
  2. หัวเรื่อง (Subject Heading) คือ คำหรือวลีที่กำหนดขึ้นมา ใช้แทนเนื้อหาของหนังสือ บทความ วิจับ วิทยานิพนธ์ ของทรัพยากรนั้นๆ
เมื่อทราบวิธีการสืบค้นขั้นต้นแล้ว Search หา วิธีการสืบค้นหนังสือระบบ OPAC / http://lib.rmutsv.ac.th/

พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อผู้แต่ง    หรือชื่อหนังสือ  เป็นต้น ในระบบจะปรากฏชื่อผู้แต่ง หรือ ชื่อหนังสือที่ต้องการ เมื่อได้ข้อมูลแล้ว เราจะต้องทราบว่า หนังสือเล่มนี้ อยู่หมวดหมู่ไหน วิธีค้นหาอย่างง่ายทีจะแนะนำ

 
 
เมื่อทราบข้อทราบข้อมูลแล้วก็สามารถหาหนังสือได้ตามที่ปรากฏตามหัวตู้ของชั้นหนังสือ

ดังที่ปรากฏ

    
 
 
 
ประเภทบทความ: