สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การกำหนดสัญลักษณ์แถบสีแทนหมวดหมู่หนังสือ

การกำหนดสัญลักษณ์แถบสีแทนหมวดหมู่หนังสือ
                             ห้องสมุดเทคโนโลยีราชมงคล  ศรีวิชัย  สงขลา จะมีการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ โดยเฉพาะหนังสือ  ซึ่งเป็นทรัพยากรห้องสมุดที่มีมากที่สุด  จึงจำเป็นต้องจัดระบบ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง  ค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว  และก่อเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยการจัดแยกออกเป็นเนื้อหา  และมีการกำหนดสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายระบุตำแหน่งของหนังสือ  ซึ่งจะมีผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดหมู่ คอยให้บริการ แนะนำ และตอบคำถาม  
การจำแนกสีประจำหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา ได้ทำการติดแถบสีที่สันของหนังสือ ตามหลักหมวดหมู่ของระบบทศนิยมดิวอี้ ในแต่ละหมวดหลักได้แก่ หมวด 000 -900
ทำไมต้องติดแถบสีให้ยุ่งยากในเมื่อหนังสือแต่ละเล่ม มีเลขหมู่ เลขผู้แต่งกำกับอยู่แล้ว
            ปัญหาที่พบบ่อยในการหาหนังสือไม่เจอ เนื่องจาก
 1. หาหนังสือไม่เจอ เพราะมีผุ้ใช้บริการอยู่ เช่น อ่าน, ถ่ายเอกสาร, เป็นต้น
 2. เลขเรียกหนังสือไม่ตรงกับตัวเล่ม
 3. หนังสือเรียงผิดที่
 4. ผู้ใช้ไม่รู้ระบบการจัดเรียงหนังสือ
 5. หนังสืออยู่ชั้นพักรอขึ้นชั้น
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเพิ่มความรวดเร็วให้แก่ผุ้ใช้บริการที่หาทรัพยากรสารสนเทศ
 1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ค้นหาหนังสือได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น จำแถบสีง่ายกว่าเลขหมู่
 2. เพื่อผู้ให้บริการ ได้ใช้ระยเวลาในการจัดเก็บหนังสือขึ้นชั้นสะดวกยิ่งขึ้น
 3. เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม แต่หมวดหมู่
 4. เพื่อป้องกันการจัดหนังสือผิดที่
แถบสีแทนหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา
แถบสีแทนหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา
หมวดหนังสือภาษาไทย แถบสี สัญลักษณ์ของสี ผู้รับผิดชอบ
001 ก-322.99 อ สีดำ  ปปปปปปปปปป ภาดล  เฉียวพรหม
323 ก -515 ค สีชมพู xxxxxxxxxxxxx สุจินต์  สิงหเดชา
515 ค – 621.381  ม น้ำเงิน xxxxxxxxxxxxx นงลักษณ์  รักจันทร์
621.381 ม – 657.99 อ สีแดง xxxxxxxxxxxxx กัลยากร  พลสวัสดิ์
658 ก – 671.52 ส สีส้ม  xxxxxxxxxxxx ยุวดี  จันทร์ประดิษฐ์
671.52 ษ – 999.9 อ สีเขียวเข้ม xxxxxxxxxxxxx วีระชัย  อินทรอนันต์
หนังสือ ม.สธ. สีม่วง xxxxxxxxxxxxx อัลิปรียา  รักคล้าย
หมวดหนังสือภาษาอังกฤษ  
000-900 สีฟ้า  xxxxxxxxxxx สุจารี  นพรัตน์
หมวดหนังสืออ้างอิงภาษาไทย -อังกฤษ  
000-900 สีเหลือง xxxxxxxxxxxx  สุจารี  นพรัตน์
นวนิยาย/เรื้องสั้น สีม่วง  xxxxxxxxxxxx อัลิปรียา  รักคล้าย
         
 
วัสดุ /อุปกรณ์ การติดแถบสี
 • กรรไกร/มีดคัตเตอร์
 • เทปสีต่างที่ใช้ ขนาดกว้าง 1.5 นิ้ว
 • ปากกา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
 • นำเทปสีที่กำหนดไว้ในแต่ละหมวดหมู่ติดที่สันของหนังสือมุมล่างสุด 
 • เขียนหมายเลขของเทปสีแต่ละตู้ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่ เช่น สีดำ เริ่มจากหมวด 001 – 322.9นับจากแถวที่ 1 หมายเลข 1ทั้งแถว และแถวที่ 2 หมายเลข 2 เรื่อยๆลงมาจนครบแถวที่มีเลขหมู่กำหนดไว้  ถือว่าสิ้นสุดของหมายเลขแถบสีนั้น

 • เริ่มแถบสี (แดง, ชมพู, เขียว เป็นต้น)ใหม่ก็เขียนหมายเลข 1 ขึ้นต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
 
ตัวอย่าง เช่น
ตู้หนังสือแต่ตู้ จะมีผู้รับผิดชอบประจำตู้

ตู้หนังสือแต่ละตุ็ จะมีผู้รับผิดชอบประจำ


 • แยกหนังสือตามแถบสีขึ้นชั้นพักหนังสือ (หมวดหมู่ตู้ที่รับผิดชอบ)
 • นำหนังสือขึ้นบริการ เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดแถบสี
 
 
ประเภทบทความ: