สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

ประชาสัมพันธ์

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตขัดข้อง


      ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 6 สิงหาคม 2557 วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเตอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมีปัญหาทำให้ช้ากว่าปกติ  ซึ่งทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทางการใช้งานอินเตอร์ทั่วไป  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT ซึ่งทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้ากว่าปกติ
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว  หากสัญญาณวงจรของ UniNet กลับมาใช้งานได้เป็นปกติจะแจ้งให้ทราบต่อไป

  แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

       ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 13 มิถุนายน 2557 วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเตอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมีปัญหาทำให้ช้ากว่าปกติ  ซึ่งทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทางการใช้งานอินเตอร์ทั่วไป  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT ซึ่งทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้ากว่าปกติ
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว  หากสัญญาณวงจรของ UniNet กลับมาใช้งานได้เป็นปกติจะแจ้งให้ทราบต่อไป

   สื่อการเรียนรู้ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel ll


        ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจและความสำคัญของธนาคารพาณิชย์ ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และหลักการในการกำกับดูแลเงินกองทุน โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต

       ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ CD E-Learning เรื่อง "หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel ll" ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกธนาคารฯ ซึ่งรวมถึง สถาบันการเงิน หน่วยงานกำกับดูแล  สถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

   หนังสือเผยแพร่ อาเซียน อินโฟกราฟฟิก ASEAN Infographic

       หนังสือชุด อาเซียนดีเอ็นเอ (ASEAN DNA Series) เป็นผลงานร่วมระหว่างสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความรู้อันดีระหว่างกันที่จะนำไปสู่หนึ่งหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม

   ประกาศจากสำนักวิทยบริการฯ แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ


        เนื่องจากวงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ช้า ในบางช่วงเวลา  ซึ่งทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการประสานงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว

   จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
    

   ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยผ่านเว็บไซต์ (ครั้งที่ ๒)

     ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย  http://www.lawamendment.go.th/  โดยได้เปิดให้ประชาชนเข้าแสดงความคิดเห็นด้านกฎหมายและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านกฎหมาย เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยระหว่างภาครัฐและประชาชน

   รายการคู่ข่าวคู่ซี้ เรื่อง เห็ดโอ่ง ของอาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

      ด้วยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี ช่อง ๙ ได้ดำเนินการถ่ายทำรายการคู่ข่าวคู่ซี้ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในผลงาน "เห็ดโอ่ง" ของอาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   สามารถรับชมได้ที่นี่ คลิก
    

   ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยผ่านเว็บไซต์

     ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย  http://www.lawamendment.go.th/  โดยได้เปิดให้ประชาชนเข้าแสดงความคิดเห็นด้านกฎหมายและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านกฎหมาย เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยระหว่างภาครัฐและประชาชน