สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

ประชาสัมพันธ์

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 น.- 24.00 น ทางสำนักวิทยบริการ จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Internet  ในส่วนของอุปกรณ์ตรวจผู้ใช้งาน Internet (Authentication) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในบางช่วงเวลา ในช่วงเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7 สิงหาคม 2558

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.30 น.- 24.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาลัยสงขลานครินทร์ จะปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้อง Data Center ซึ่งส่งผลกระทบให้การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเส้นทางอินเทอร์เน็ต(เส้นทางหลัก) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet  ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้าลง ในช่วงเวลาดังกล่าว 
 

สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งปิดฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ


      ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ เพื่อประสิทธิภาพและรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น และจะทำการปิดระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘  จึงส่งผลกระทบให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ และสามารถใช้งานได้อีกครั้งในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯและอินเทอร์เน็ต ใช้งานไม่ได้ เมื่อไฟฟ้าดับ


     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสีย ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ อาคาร 18  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จนกว่าจะทำการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วเสร็จ  ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการซ่อม
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 29 เมษายน 2558
 

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง


  ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ขาออกต่างประเทศ มีปัญหาไม่สามารถเข้าใช้งานได้
 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 16 มีนาคม 2558

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขาออกต่างประเทศ ขัดข้อง


  ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 12 มีนาคม 2558 วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตของ UniNet เกิดขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ขาออกต่างประเทศ ใช้งานไม่ได้ ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทาง  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT
 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 12 มีนาคม 2558 
 

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตขัดข้อง


    ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 11.20 น. วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ขาออกต่างประเทศ มีปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้ บางช่วงเวลา

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 27 มกราคม 2558
 

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตขัดข้อง


   ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 29 ธันวาคม 2557 วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ขาออกต่างประเทศ มีปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้ บางช่วงเวลา

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 29 ธันวาคม 2557 
 

ประกาศแจ้ง : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการอัพเกรดซอฟต์แวร์อุปกรณ์ router ส่วนของวงจรภายในประเทศ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 02.00 น. - 07.00 น.


     เนื่องจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom จะดำเนินการอัพเกรดซอฟต์แวร์อุปกรณ์ router ส่วนของวงจรภายในประเทศ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 02.00 น. - 07.00 น. จะทำให้สมาชิกเครือข่ายที่ใช้งานผ่านวงจรภายในประเทศ ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

     ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3545678 ต่อ 4004 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th

ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก มทร.ศรีวิชัย


    ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00 - 19.00 น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 20 ตุลาคม 2557