สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

ประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต 27 ต.ค 58

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.- 24.00 น ทางสำนักวิทยบริการฯ จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Internet   ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในบางช่วงเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
27 ตุลาคม 2558

แจ้งปรับปรุงระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 16 ต.ค 58

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.- 24.00 น ทางสำนักวิทยบริการฯ จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Internet  ในส่วนของอุปกรณ์ระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในบางช่วงเวลาดังกล่าว

    ทางสำนักวิทยบริการฯ จะทำการทดสอบอุปกรณ์ระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication) ในวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2558 โดยการใช้งาน Internet จะต้อง Login ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

  
 

แจ้งปรับปรุงระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.- 24.00 น ทางสำนักวิทยบริการฯ จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Internet  ในส่วนของอุปกรณ์ระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในบางช่วงเวลาดังกล่าว

    การเข้าใช้งาน Internet จะต้อง Login ผ่านทางหน้าเว็บ จะทำให้การใช้งานในช่วงของวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 น.- 17.00 น จึงทำให้ Internet บางช่วงเวลาไม่สามารถใช้งานบางชั่วขณะ

แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารในพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่าย เฉพาะพื้นที่สงขลา


    ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 20.00 - 22.00 น. มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ส่งผลให้บริเวณอาคารดังต่อไปนี้  
  • โซนคณะสถาปัตยกรรม
  • โซนคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โซนคณะครุศาสตร์
  • โซนอาคารคหกรรม
  • สถานีวิทยุ
  • โซนสำนักวิทยฯ
  • โซนบริเวณบ้านพักครูหลังโรงแรมทั้งหมด
ไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายได้เป็นปกติ จนกว่าการซ่อมบำรุงจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าว และอาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราว

 

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขาออกต่างประเทศ ขัดข้อง     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 11.30 น. วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง จึงทำให้ขาออกต่างประเทศ ใช้งานได้ช้า   
 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 2 กันยายน 2558

แจ้งปรับปรุงระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต


     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น.- 24.00 น ทางสำนักวิทยบริการฯ จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Internet  ในส่วนของอุปกรณ์ระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในบางช่วงเวลาดังกล่าว
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
31 สิงหาคม 2558
 

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขาออกต่างประเทศ ขัดข้อง


     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง จึงทำให้ขาออกต่างประเทศ ใช้งานได้ช้า   ทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทาง  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT
 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 26 สิงหาคม 2558
 

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 น.- 24.00 น ทางสำนักวิทยบริการ จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Internet  ในส่วนของอุปกรณ์ตรวจผู้ใช้งาน Internet (Authentication) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในบางช่วงเวลา ในช่วงเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7 สิงหาคม 2558

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.30 น.- 24.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาลัยสงขลานครินทร์ จะปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้อง Data Center ซึ่งส่งผลกระทบให้การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเส้นทางอินเทอร์เน็ต(เส้นทางหลัก) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet  ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้าลง ในช่วงเวลาดังกล่าว 
 

สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งปิดฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ


      ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ เพื่อประสิทธิภาพและรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น และจะทำการปิดระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘  จึงส่งผลกระทบให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ และสามารถใช้งานได้อีกครั้งในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก