สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

ประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับเปลี่ยนวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตและวงจรเครือข่ายวิทยาเขตทุกพื้นที่ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559


     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับเปลี่ยนวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตและวงจรเครือข่ายวิทยาเขตทุกพื้นที่   ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 - 24.00 น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
21 พฤศจิกายน2559
 

แจ้งปรับปรุงระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต 4 ต.ค 59

 
     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.- 24.00 น ทางสำนักวิทยบริการฯ จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Internet ในส่วนของอุปกรณ์ระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในบางช่วงเวลาดังกล่าว
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4 ตุลาคม 2559
 

แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 18 สิงหาคม 59

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะมีการปรับปรุงระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น.- 20.00 น  อาจจะมีผลกระทบการใช้งานระบบเครือข่าย ในช่วงเวลาดังกล่าว
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 

ประชาสัมพันธ์ บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด Mobile Application ชื่อว่า botany4thai

       
       ด้วยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำและพัฒนา Mobile Application ชื่อว่า botany4thai เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด สำหรับประชาชน นิสิต นักศึกษา สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งองค์การฯ เปิดให้ผู้สนใจทำการ Download application นี้ ได้ฟรี สำหรับการติดตั้ง botany4thai ทำได้โดย ไปที่ App Store หรือ Google play และค้นหา botany4thai จากนั้นดาวน์โหลด Application และรอทำการติดตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559


          ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงาน ป.ป.ช ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยองค์กรต่าง ๆ และสถาบันอุดมศึกษา

แจ้งปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 24-25 มี.ค. 59


      ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะมีการปรับปรุงระบบระบบสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น.- 21.00 น  อาจจะมีผลกระทบการใช้งานระบบเครือข่าย ในช่วงเวลาดังกล่าว
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
22 มีนาคม 2559