สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

เปิดศูนย์สื่อมวลชน Press Center การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์