โครงการอบรมการประยุกต์ใช้สารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์