แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารในพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่าย เฉพาะพื้นที่สงขลา 17 ต.ค 60

ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจาก หน่วยงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคารเรียนและบริเวณบ้านพัก (อาคารชุด) ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึง 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ส่งผลให้บริเวณพื้นที่ดังเอกสารแนบ  ไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ จนกว่าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าว 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 17 ตุลาคม 2560