สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

ประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 18 สิงหาคม 59

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะมีการปรับปรุงระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น.- 20.00 น  อาจจะมีผลกระทบการใช้งานระบบเครือข่าย ในช่วงเวลาดังกล่าว
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 

ประชาสัมพันธ์ บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด Mobile Application ชื่อว่า botany4thai

       
       ด้วยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำและพัฒนา Mobile Application ชื่อว่า botany4thai เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด สำหรับประชาชน นิสิต นักศึกษา สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งองค์การฯ เปิดให้ผู้สนใจทำการ Download application นี้ ได้ฟรี สำหรับการติดตั้ง botany4thai ทำได้โดย ไปที่ App Store หรือ Google play และค้นหา botany4thai จากนั้นดาวน์โหลด Application และรอทำการติดตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559


          ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงาน ป.ป.ช ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยองค์กรต่าง ๆ และสถาบันอุดมศึกษา

แจ้งปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 24-25 มี.ค. 59


      ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะมีการปรับปรุงระบบระบบสำรองไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น.- 21.00 น  อาจจะมีผลกระทบการใช้งานระบบเครือข่าย ในช่วงเวลาดังกล่าว
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
22 มีนาคม 2559
 

แจ้งปรับปรุงระบบ Firewall ในวันที่ 5 ก.พ. 59


      ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะมีการปรับปรุงระบบ Firewall ซึ่งปัจจุบันมีการเข้าใช้งาน  อินเทอร์เน็ต จำนวนมาก จึงได้ทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์  ASA และปรับแต่ง ค่า config Firewall เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 17.00 น.- 24.00 น  ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในช่วงเวลาดังกล่าว
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5 กุมภาพันธ์ 2559

มทร.ศรีวิชัย ได้รับรางวัล IPV 6 Award จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


       เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงาน เป็นตัวแทน มทร.ศรีวิชัย ในการรับรางวัล IPV 6 Award จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา ที่มีความพร้อมในการให้บริการอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ DNS, Mail และ WEB และมีความเสถียรในการให้บริการต่อเนื่อง ซึ่ง มทร.ศรีวิชัยเป็นหนึ่งในยี่สิบห้ามหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 168 แห่ง
 

​แจ้งปัญหาการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน(LMS) และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของบุคลากร ไม่ได้


         เนื่องจากใบรับรองความปลอดภัย SSL หมดอายุ  ซึ่งทางสำนักวิทยบริการอยุ่ระหว่างดำเนินการต่ออายุ ซึ่งใบรับรอง SSL นั้นคือ คืดการเข้ารหัสแฟ้มข้อมูลที่สำคัญแบบดิจิทัลไปยังรายละเอียดขององค์กร โดยทั่วไปผ่าน ซื่อเว็บไซต์ ซื่อเซอร์เวอร์ ซื้อบริษัท หน่วยงาน ที่ตั้ง และรายละเอียดการติดต่อของหน่วยงาน/องค์กร