สำนักวิทยบริการฯ ออกบูธให้บริการสารสนเทศ IT HELPDESK ครั้งที่ 2