สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สำนักวิทยบริการฯ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับวิทยาลัยชุมชนสงขลา