สำนักวิทยบริการฯ บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับวิทยาลัยชุมชนสงขลา