สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

ประชาสัมพันธ์

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา ประมาณ 07.00 น.   ระบบไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกิดขัดข้อง  ส่งผลให้ อุปกรณ์ router ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เสียหาย  ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10   เมษายน   2561

แจ้งปรับเปลี่ยนวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561


           ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับเปลี่ยนวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6 กุมภาพันธ์ 2561
 

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์ต่างประเทศเน็ตล่าช้า

แจ้งระบบเครือข่าย Uninet ที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศขัดข้อง มีผลกระทบทำให้การใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์ต่างประเทศล่าช้า 

หาก Uninet  แก้ปัญหาเสร็จสิ้นแล้วระบบจะกลับมาใช้งานได้ปกติ

 

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

วันที่ 18/12/60 เวลา 11.30 น. ขณะนี้ท่านใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยเส้นทางสำรองเป็นหลัก เนื่องจากเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อกับ UniNet สาย Fiber Optic ขาดหาก UniNet แก้ปัญหาเสร็จสิ้นอินเทอร์เน็ตจะกลับมาใช้งานเป็นปกติ

 

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

                  ประชาสัมพันธ์ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ อาคาร  51  ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว คือ อาคาร 62   และอาคารกิจการนักศึกษา  เนื่องจากวงจรไฟฟ้าได้รับความเสียหาย  หากเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ได้ดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้าเสร็จสิ้นแล้ว   ระบบเครือข่ายจะใช้งานได้เป็นปกติ

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของ UniNet เกิดข้อขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ขาออกต่างประเทศ ใช้งานมีปัญหา  
 

แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารในพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่าย เฉพาะพื้นที่สงขลา 17 ต.ค 60


     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจาก หน่วยงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคารเรียนและบริเวณบ้านพัก (อาคารชุด) ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึง 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ส่งผลให้บริเวณพื้นที่ดังเอกสารแนบ  ไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ จนกว่าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าว