สำนักวิทยบริการฯ ออกบูธให้บริการสารสนเทศ IT Helpdesk ครั้งที่ 1