สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” Thailand Research Expo 2019


       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอเชิญ ผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา นักวิชาการ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นิสิต นักศึกษา นักเรียน บุคลากรภาครัฐ ท้องถิ่นและภาคเอกชน พร้อมผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” Thailand Research Expo 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่วันนี้ – 1 เมษายน 2562  * ผู้ลงทะเบียนจะสามารถพิมพ์บาร์โค้ดประจำตัว เพื่อแสดงสิทธิ์เข้าร่วมงานได้