สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 The 10th TCU International e-learning 2019


     ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 “The 10th TCU International e-learning Conference 2019 “Imagine MOOCs for All” ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังแนวคิดผู้เชี่ยวชาญนักการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศเกี่ยวกับแนวโน้มการศึกษาโลกด้านดิจิทัล และความรู้ด้านอีเลิร์นนิง

     ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://iec2019.thaicyberu.go.th ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้สำหรับค่าเดินทางและค่าที่พักของผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โทร. 0-2039-5671 ต่อ 73 หรือทางอีเมล iec-tcu@thaicyberu.go.th