สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

สำนักวิทยบริการฯ แจ้งกำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่าง วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์  2562