สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ความสำคัญในการจัดซื้อหนังสือ

ความสำคัญของการจัดซื้อหนังสือ                                                                                                                                       
          ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการเรียน การสอน  การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่สถาบันอุดมศึกษาทุกระบบการศึกษา และแก่สังคม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต โดยมีหน้าที่หลักในการคัดเลือก และจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และชุมชนใกล้เคียง ได้ใช้ค้นคว้า เพื่อประกอบการเรียนรู้  ประกอบการเรียน  การสอน  ตลอดจนค้นคว้า  เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง  การทำผลงาน การวิจัย แม้กระทั่งเพื่อความบันเทิง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2544 ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น  หนังสือจึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในห้องสมุด  
          หนังสือ  เป็นสิ่งที่เล่าเรื่องราว ในรูปแบบที่แตกต่างกัน  ในหลากหลายรูปแบบ  เป็นการสื่อให้มีอารมณ์ร่วมผ่านตัวหนังสือที่สื่อสาร ในแนวทางต่างกัน  ถือเป็นสื่อที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ซึ่งรวมเข้าด้วยกันเป็นเล่ม  ด้วยการเย็บเล่มเข้า  ด้วยกัน  โดยมีขนาดที่แตกต่างกัน  จะต้องสะดวกในการจับอ่าน   อย่างไรก็ตามหนังสือ ยังถือเป็นเอกสารสำคัญ ที่บันทึกความรู้ที่ผู้คนยังอ่านอยู่  แม้จะมีคนที่จะไม่ชอบอ่าน แต่ก็ยังนำมาใช้เป็นตำราในการเรียนการศึกษา  เป็นสื่อที่ดี  สามารถสื่อความหมายได้ดี  คงทน  มีเอกลักษณ์ และมีคุณค่าในตนเอง นำติดตัวไปได้ทุกที่  และสะดวก   มนุษย์ได้รับประโยชน์จากหนังสือด้วยการอ่าน  แต่หนังสือไม่มีอิทธิพลพอ ที่จะบังคับให้ใครอ่านได้  แต่สามรถเรียนรู้ได้จากการอ่าน
          ความหมาย
          หนังสือ หมายถึง  หนังสือเล่ม  (Printed Book)  ที่มิใช่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรืออีบุ๊ค   (E-book)  แบ่งได้เป็น   2 ลักษณะ  
          1.หนังสือสารคดี (Non-fiction)
          2.หนังสือบันเทิงคดี (Fiction) โดยไม่รวมหนังสือพิมพ์ วารสารหรือนิตยสาร ตำรา หรือ หนังสือเรียน

คุณค่าของหนังสือ                      
          แม้ว่าเทคโนโลยี จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น แต่ความรู้ที่อยู่ในรูปหนังสือก็ยังเป็นที่ยอมรับตลอดมา การศึกษาค้นคว้า ยังต้องใช้ข้อมูลจากหนังสือในการอ้างอิงเป็นหลัก มีข้อเปรียบเทียบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กับสื่อโสตทัศนวัสดุ ดังนี้
 


ประโยชน์จากการอ่านหนังสือ
          1.ทางวิชาการ  เป็นความรู้ที่ส่วนมากจะได้รับจากในห้องเรียนผ่านคุณครูผู้สอน  โดยมากอ้างอิงมาจากหนังสือประเภทตำรา  แต่การศึกษาในปัจจุบันความรู้เฉพาะในชั้นเรียน  ไม่สามารถให้ผู้เรียนรู้กว้างไกลทันเหตุการณ์ปัจจุบันได้    จำเป็นที่ต้องอ่านหนังสือประเภทวิชาการอื่น ๆ   เพื่อส่งเสริมความรู้ และความคิดให้    ลึกซึ้งเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงขึ้น  การแสวงหาความรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง  เป็นการพัฒนาไม่มีวันสิ้นสุด  
          2. ทางอาชีพ  ในการประกอบอาชีพ  จำเป็นต้องรู้จักปรับปรุงให้งานก้าวหน้ากว่าผู้อื่น  โดยเฉพาะความรู้ในวิชาชีพต้องพัฒนาตลอดเวลา จะเห็นได้จากเหตุการณ์ในปัจจุบัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมาย   ทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น  ความรู้เดิมในการประกอบอาชีพอาจจะล้าสมัยไม่ทันเหตุการณ์  จำเป็นต้องมีการปรับปรุง  ดังนั้น การอ่านหนังสือ จะเป็นการนำข้อมูลมาปรับให้เข้ากับอาชีพ  ซึ่งจะนำความเจริญก้าวหน้า และช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพได้เป็นอย่างดี
          3. การดำรงชีวิต  เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขตลอดเวลา  เพื่อความอยู่รอด  ปัญหาจะเริ่มตั้งแต่ตื่นนอน จนกระทั่งเข้านอนในแต่ละวัน  ทั้งปัญหาส่วนตัว  ครอบครัว  การงาน  การอ่านหนังสือจากผู้มีประสบการณ์ชีวิต  ซึ่งถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะหนังสือ  ทั้งทางวิชาการและบันเทิง  เราสมามารถนำความรู้นั้นๆมาใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  การเป็นนักอ่านจะช่วยให้เกิดแนวคิด ให้ผู้อ่านนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับชีวิตประจำวัน และดำรงชีวิตในสังคมอีกด้วย 
          4. เสริมสภาพจิตใจให้แจ่มใส  ให้มีชีวิตที่กระตือรือร้น  ไม่ท้อถอย ช่วยยกระดับความคิดให้พัฒนา  สามารถเลือกได้ตามความถนัด  ไม่ว่าจะเป็น การเล่น ฟังดนตรี หรือการอ่านหนังสือ เพียงการอ่านเล่มที่ถูกใจก็สนองความต้องการ ช่วยแก้ปัญหาที่คับข้องใจแก่ผู้อ่านได้
          โดยสรุปหนังสือให้ประโยชน์ต่อผู้อ่าน ที่สามรถอธิบายเรื่องไม่รู้ให้กระจ่างได้ในขอบเขต  แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นกับความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อเป็นการส่งเสริมความใฝ่รู้ให้แก่ผู้อ่าน  แต่รูปเล่มจะต้องดึงดูดความสนใจได้ดี  อีกทั้งสามารถบันทึกเรื่องราวในอดีตที่เป็นประวัติศาสตร์  สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางตลอดมา เป็นการช่วยกล่อมเกลาจิตใจผู้อ่านให้เกิดอารมณ์สุนทรีย์  และประทับใจกับบุคคลและเหตุการณ์บางอย่าง  ทั้งยังช่วยสร้างนิสัยรักการอ่าน หากต้องการคำตอบจากหนังสือ และส่งเสริมให้การอ่านเป็นความจำเป็นของชีวิต  เมื่อต้องการทราบและแก้ปัญหาต่าง ๆ  ยังเป็นเพื่อนคลายเหงาได้ดีในบางโอกาส  ช่วยให้ผู้อ่านรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

 
                                                                           enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened
ประเภทบทความ: