สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ประมาณการ,ทรัพยากรสารสนเทศ

ลำดับขั้นตอนการประมาณการทรัพยากรสารสนเทศ
1. สำรวจข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สั่งซื้อ (หนังสือไทย ,อังกฤษ ,DVD) เพื่อเสนอซื้อ
2. เพิ่มข้อมูลซื้อในระบบจัดซื้อ  ใส่หมายเหตุผู้สั่งซื้อ ทุกกรณี
3. เสนอซื้อในระบบ
          3.1 จัดซื้อ
          3.2 รายชื่อซ้ำ  มีเหตุผลรองรับว่า ไม่ซื้อ เพราะมีในระบบ
4. ขอใบเสนอราคาร้านฯ ที่เลือกเพื่อสั่งซื้อ
          4.1 ใส่ราคาเต็ม (ราคาปก) และราคาร้านขาย (ลดแล้ว)
          4.2 ช่องหมายเหตุ ระบุชื่อร้านค้าที่สั่งซื้อด้วย
5. export 3D (ใบประมาณการ)
          5.1 ส่งข้อมูล เข้าระบบ 3D ของงานพัสดุ
          5.2 พริ้นท์ใบประมาณการ
6. ทำบันทึกข้อความ เพื่อประมาณการประจำเดือน  
         6.1 ส่งพร้อม  ใบประมาณการ จาก 3D
        6.2 ใบเสนอราคาร้านค้า
7. เสนอ หัวหน้า ลงนาม  
8. scan ข้อมูลทั้งหมดเก็บหลักฐาน
9. ส่งงานสารบรรณ ของงานวิทยบริการและสารสนเทศ  เพื่อดำเนินการต่อไป


ระหว่างรอพัสดุดำเนินการเอกสาร 
        สามารถดำเนินการสำรวจ โดยผ่านช่องทางต่างๆ   เพื่อรวบรวมเสนอรายชื่อที่จะสั่งซื้อ              ในรอบประจำเดือนถัดไป
  

ขั้นตอนเมื่อรับใบส่งของ
1.ใบส่งของ จากร้านค้าที่สั่งซื้อ
          1.1 scan ใบส่งของ เก็บหลักฐาน
          1.2 พริ้นท์ รายการที่ส่ง 3D  ไฮไลท์ รายชื่อ ให้ตรงกับที่ใบส่งของแต่ละร้าน
          1.3 ส่งเอกสาร (สำเนาใบประมาณการ 3D + ใบส่งของตัวจริง) ส่งสารบรณ  เพื่อดำเนินการต่อไป
          1.4 พัสดุดำเนินการ จนติดต่อร้านฯที่สั่งซื้อเซ็นใบสั่งซื้อ
2.รับรายการที่สั่งซื้อ
          2.1 ร้านค้าส่งของ ตามรายการที่สั่งซื้อ
          2.2 ยิง barcode เข้าในระบบสั่งซื้อ        
3.ประทับตรา – ติดบาร์โค้ด  เก็บเข้าตู้ รอบรรณารักษ์ดำเนินการต่อไป
 
 

 

2.เพิ่มข้อมูลในระบบสั่งซื้อ  
               2.1 เจ้าหน้าที่จัดซื้อเพิ่มข้อมูลให้ (กรณีสั่งผ่านช่องทางอื่นๆ)  ให้ระบุในช่องหมายเหตุ                   ใครเป็นผู้สั่งซื้อ

               2.2 สมาชิกเพิ่มข้อมูล  แสดงข้อมูลผู้สั่งซื้อ ตามลำดับขั้นตอนการเพิ่มข้อมูล  ดังนี้
 
 


 

 
ประเภทบทความ: