สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ประทับตรา,หนังสือ

ขั้นตอนการประทับตราหนังสือ  
 

ความจำเป็นที่ต้องประทับตรา
            หลังจากได้รับหนังสือจากการสั่งซื้อจากร้านค้าและรับในระบบแล้ว ขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากขั้นตอนการประมาณการเพื่อสั่งซื้อ  จุดประสงค์  เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหนังสือดังกล่าว  ว่าเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา  ซึ่งได้ทำการพิมพ์เลขบาร์โค้ดไว้ล่วงหน้าแล้ว  โดยการเรียงลำดับต่อเนื่องเรียงกันไปเรื่อยๆ    มีการแยกบาร์โค้ดสำหรับหนังสือภาษาไทย (สำหรับวิทยาเขตสงขลาใช้อักษร SK นำหน้า แล้วต่อด้วยตัวเลข)  และหนังสือภาษาอังกฤษ    (ใช้อักษร SKE นำหน้า แล้วต่อด้วยตัวเลข) 


ตัวอักษร เป็นการบอกถึงสถานที่ที่จัดเก็บหนังสือเฉพาะห้องสมุด แต่ละวิทยาเขต ดังนี้
         SK  หมายถึง  หนังสือเก็บที่วิทยาเขตสงขลา
         RM  หมายถึง  หนังสือเก็บที่วิทยาเขตรัตภูมิ
         TR  หมายถึง  หนังสือเก็บที่วิทยาเขตตรัง
         SY  หมายถึง  หนังสือเก็บที่วิทยาเขตไสใหญ่
         TY  หมายถึง  หนังสือเก็บที่วิทยาเขตทุ่งใหญ่
         KN  หมายถึง  หนังสือเก็บที่วิทยาเขตขนอม

ตัวอักษร  SKE  หมายถึง หนังสือภาษาอังกฤษ  จัดเก็บที่สงขลา

ลำดับขั้นตอนการประทับตราหนังสือ 
 
ประเภทบทความ: