สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การแบ่งตัดกระดาษแข็งเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับงานซ่อมหนังสือ

        การแบ่งตัดกระดาษแข็งเพื่อประโยชน์สูงสุด
สำหรับงานซ่อมหนังสือ

   การซ่อมบำรุงหนังสือปกแข็งหรือการเข้าเล่มปกแข็งนั้น  กระดาษแข็งที่ใช้หุ้มทั้งปกหน้า - หลังและสันหนังสือ  ได้ใช้กระดาษแข็งเบอร์ 24  ในการซ่อมหนังสือ กระดาษแข็งเบอร์ 24  มีขนาดความกว้าง x ยาว  เป็นเซนติเมตร คือ (ก xย)  69 x 79 ซ.ม.  เนื่องจากหนังสือที่ใช้ซ่อมจะมีขนาดแตกต่างกัน ตั้งแต่ขนาดเล่มใหญ่ เล่มกลาง และเล่มเล็ก การตัดกระดาษแข็ง จึงต้องคำนวณให้ดี  เพื่อให้การใช้กระดาษแข็งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่า สิ้นเปลืองน้อย  ไม่มีเศษเหลือทิ้งมาก จึงได้มีแผนรูปแบบการตัดไว้เพื่อใช้งานทุกครั้ง

ประโยชน์ของการนำกระดาษแข็งเบอร์ 24

            เป็นการใช้ทรัพยากรคือกระดาษแข็ง No.24 ในการเข้าเล่มหนังสือให้เกิดประโยชน์มากคุ้มค่าไม่สิ้นเปลือง ประหยัดมาก  ไม่เหลือทิ้งเป็นเศษวัสดุ ช่วยลดปริมาณขยะ 
อุปกรณ์การตัดระดาษแข็งเบอร์ 24
1 กระดาษแข็งเบอร์ 24
2 ไม่บรรทัด
3 ดินสอดำ
4 คัคเตอร์
5  แผ่นยางรองตัด ใช้สำหรับรองตัด
ขั้นตอนการตัดกระดาษแข็งเบอร์ 24
  1. นำกระดาษแข็งเบอร์ 24  วัดขนาด คือ (ก xย)  69 x 79 ซ.ม. 
        2. แบ่งกระดาษแข็งเบอร์ 24 เป็น 2 ส่วน จากด้านกว้าง คือ  (กว้าง  69  ซ.ม. ) 
 
  •        ส่วนที 1 / แผ่นที่ 1    แบ่งวัดขนาดความยาวเป็น 30  ซ.ม.  (จากด้านกว้างของกระดาษตามรูป) 
 

                 แล้วแบ่งเป็น 3 ช่อง ความกว้างช่องละ 19.75ซ.ม.   จำนวน 3 ช่วง  ได้ 4 แผ่น  โดยมีความ กว้าง X  ยาว = 19.75 X 30             ซ.ม.  หมายเลข 1,2,3,4
 
  •    ส่วนที 2 / แผ่นที่ 2  มีขนาด  39  ซ.ม.  แบ่งเป็น 2 ช่อง เป็นความกว้างช่องละ 19.5 ซ.ม.  และ ความยาว 29 ซ.ม.  ได้ 4 แผ่น โดยมีความกว้าง X  ยาว  ยาว = 19.75 X 29 ซ.ม.  หมายเลข 5,6,7,8  ส่วนที่เหลือมีความกว้าง X  ยาว = 21 X 29 ซ.ม. ได้ 1 แผ่น หมายเลข 9   (ตามรูป)
 
 
  1. หนังสือเล่มใหญ่ ที่มีขนาดความ  กว้าง X  ยาว  ตั้งแต่   =  20.5  X 29 ซ.ม. ขึ้นไป
  2. หนังสือเล่มกลาง ที่มีขนาดความอยู่ระหว่าง กว้าง X  ยาว  ตั้งแต่   =  18.5  X 26 ซ.ม.
  3. หนังสือเล่มเล็ก ที่มีขนาดความ  กว้าง X  ยาว  ตั้งแต่   =  13.5  X 19 ซ.ม. ลงมา
 
 
       หนังสือซ่อมเล่มใหญ่ ที่มีขนาดความ  กว้าง X  ยาว  ตั้งแต่   =  20.5  X 29 ซ.ม. ขึ้นไปสามารถเข้าเล่มปกแข็งได้ในหมายเลข 1,2,3,4    หนังสือซ่อมเล่มขนาดกลาง ที่มีขนาดความอยู่ระหว่าง  กว้าง X  ยาว  ตั้งแต่   =  18.5  X 26 ซ.ม.  ไปสามารถเข้าเล่มปกแข็งได้ในหมายเลข 5,6,7,8    หนังสือซ่อมเล่มเล็ก ที่มีขนาดความ  กว้าง X  ยาว  ตั้งแต่   =  13.5  X 19 ซ.ม. ลงมา ไปสามารถเข้าเล่มปกแข็งได้ในหมายเลข 9 แบ่งครึ่งได้ 2 แผ่น  พร้อมกับสันปกแข็งด้วย 
 
 
      กระดาษแข็งเบอร์ 24 จำนวน 1 แผ่น นำมาตัดตามขนาดที่ได้วัดคำนวณไว้แล้วจะได้กระดาษแข็งที่ทำสันปกหนังสือมีขนาดต่างๆได้จำนวน 9 แผ่น สามารถนำไปใช้ซ่อมหนังสือได้ตามขนาดความกว้างยาวของหนังสือตามความต้องการ  ทำให้การทำทรัพยากรวัสดุซ่อมหนังสือมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่า ประหยัด ไม่สิ้นเปลือง
 

 
 
ประเภทบทความ: