สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การจัดทำสมุกฉีกจากกระดาษหน้าเดียว

        การจัดทำสมุกฉีกจากกระดาษหน้าเดียว  เป็นการนำเศษกระดาษจากงานเอกสารต่างๆ  เศษกระดาษจากการถ่ายเอกสารเศษกระดาษจากการตัดปกงานวิจัยแล้วนำมารวมเล่ม  เพื่อจัดทำเป็นสมุดฉีกสำหรับให้นักศึกษาได้ใช้จดบันทึกการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดประจำจุดสืบค้น  ประโยชน์ของการนำกระดาษหน้าเดียวมาใช้ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ประหยัดการสั่งซื้อวัสดุ ช่วยลดปริมาณขยะ  สามารถนำเศษกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบอื่นได้
        เครื่องมือและวัสดุซ่อมหนังสือ
          1 เครื่องตัดกระดาษ
          2 เศษกระดาษที่ใช้แล้วหนึ่งหน้า
          3 ที่เย็บกระดาษ
          4 แผ่นยางรองตัด ใช้สำหรับรองตัด
          5  กาวลาเท็กซ์
ขั้นตอนการทำสมุกฉีกจากกระดาษหน้าเดียว
  1. นำเศษกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว อีกหน้ายังมีสภาพที่สะอาดเรียบร้อยดี  ไม่เก่าไม่ชำรุดฉีกขาดมารวมเป็นเล่ม

 
          2. นำเศษกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวหนึ่งเล่มแบ่งครึ่งเพื่อทำเป็นเล่มเล็กโดยทำเครื่องหมายขีดเส้นกำกับ
 

 
           3. นำเศษกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวไปตัดจะได้เป็นเล่มเล็กจำนวน 4 เล่ม


 
           4. นำเศษกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวไปเย็บเล่ม
 

 
         5. นำเศษกระดาษมีขนาดหนาที่ใช้แล้วมาทำเป็นปกหน้าหลังและสันปกสมุดเล่มเล็ก  ทากาวกระดาษที่ใช้ทำเป็นปกหน้าหลังและสันปกติดเข้ากับสมุดเล่มเล็ก
 

 
         6.ได้เป็นสมุดฉีกเล่มเล็กจำนวน 4 เล่ม

 
          7. นำไปใช้จดบันทึกการสืบค้นข้อมูลประจำจุด
 
 
 
           การนำเศษกระดาษที่เหลือจากการใช้งานแล้ว  โดยปกติจะใช้งานเพียงหน้าเดียว  สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆได้หลายอย่าง ทำให้ประหยัดวัสดุ งบประมาณ ประหยัดทรัพยากรธรรม ชาติได้ด้วย 
 
ประเภทบทความ: