สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

Srivijaya WiFi [ตอนที่ 1: รูปแบบการให้บริการ]

Srivijaya WiFi อีกหนึ่งรูปแบบการให้บริการ ด้วยสัญญาณคลื่นวิทยุ ที่เรียกกันติดปากว่า wireless(ระบบเครือข่ายไร้สาย) ที่เปิดให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงบุคลทั่วไปที่มาติดต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยเน้นเพื่อวัตถุประสงค์สนับสนุนการเรียนการสอน ให้ผู้ใช้ได้เข้าใช้งานเพื่อ ค้นคว้าหาข้อมูลจากเวบไซต์ต่างๆ รวมถึงการแก้ปัญหาของอุปกรณ์บางชนิดที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายโดย ปกติได้ เช่น โทรศัพย์(บางรุ่น) 

      ในการเข้าใช้ระบบเครือข่ายโดยปกติแล้ว ผู้ใช้ทุกท่านจะต้องมีระบบยืนยันตัวตน หรือที่เรียกว่า e-Passport เพื่อ Login เข้าสู่ระบบด้วยโปรแกรม Cisco NAC Agent ซึ่งต้องติดตั้งลงบนเครื่องที่จะเล่นทุกเครื่องที่ทำการเชื่อมต่อเข้าระบบบ เครือข่าย เช่น Computer, NoteBook เป็นต้น สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถลงโปรแกรม Cisco NAC Agent ได้ก็จะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้

       Srivijaya WiFi จึงเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่ง ที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้ โดยผู้ที่ประสงค์จะใช้งานจำเป็นต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังลิงค์นี้ เมื่อทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที